Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä | Onlinejulkaisu

Päivitetty 8/2019 – seuraava päivitys 12/2022
Lauri Mäki, Samuli Perälä ja Panu Vänskä

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)

Tuotetunnus (SKU): 340348 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , , ,

Kuvaus

Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä -onlinejulkaisu on erinomainen konsernitilinpäätöksen laatijan hakuteos, josta löydät helposti käytännönläheisen ohjeistuksen mm. seuraaviin haastaviin erityistilanteisiin: liiketoimintojen yhdistäminen, ulkomaisten tytäryritysten yhdisteleminen, konsernirakenteen muutokset, pysyvien vastaavien omaisuuserien arvon alentuminen sekä osakkuus- ja yhteisyritykset.

Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä -onlinejulkaisu sopii tilinpäätöksen laatijan lisäksi mainiosti myös sinulle, joka työskentelet talousjohdossa, sekä muille taloushallinnon osapuolille, jotka ovat tekemisissä konsernitilinpäätösten tai esimerkiksi yrityskauppatilanteiden kanssa.

Julkaisuun on koottu konsernitilinpäätöksen laadinnan erityiskysymyksiä, jotka kirjoittavat ovat havainneet asiakaskunnassaan haasteellisiksi.

Teoksen avulla pureudut seuraaviin aihealueisiin, joita asiantuntijat valottavat sinulle sekä kotimaisen kirjanpitolainsäädännön että IFRS-standardien perusteella:

 • konsernitilinpäätöksen laajuus ja määräysvalta
 • liiketoimintojen yhdistäminen
 • ulkomaisten tytäryritysten yhdisteleminen
 • konsernirakenteen muutokset
 • pysyvien vastaavien omaisuuserien arvon alentuminen
 • transaktiot vähemmistön kanssa
 • osakkuus- ja yhteisyritykset
 • laskennalliset verot.

Kotimainen ohjeistus on lähtökohtaisesti IFRS-säännöstöä niukempaa, ja säännöksissä on myös joitakin periaatteellisia eroja. Teoksen lähtökohtana onkin ollut se, että IFRS-standardiston perusteella voidaan täydentää kirjanpitolaissa olevaa ja Kirjanpitolautakunnan antamaa ohjeistusta konsernitilinpäätöksen laadinnasta siltä osin, kuin kysymystä ei ole nimenomaisesti ratkaistu Suomen lainsäädännössä. Julkaisumme selvittää sinulle myös olennaisimmat erot kirjanpitolain ja IFRS-standardien perusteella laadittujen konsernitilinpäätösten välillä.

Lisäksi julkaisussa kerrotaan sinulle olennaisimmat konsernitilinpäätöksen oikeellisuuden varmistavat kontrollipisteet, jotka laatijan tulisi huomioida. Liitetietovaatimukset, joita monet konsernirakenteen muutokset edellyttävät, on rajattu kirjan ulkopuolelle.

Julkaisu on päivitetty vastaamaan 28.3.2017 voimaan tullutta uudistettua Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laadinnasta. Yleisohjeen uudistuksen taustalla oli 1.1.2016 voimaan tullut uudistettu kirjanpitolaki. Lisäksi teoksessa on huomioitu IFRS-standardeihin liittyvä ajantasainen käytännön soveltamisohjeistus sekä näkemys alan parhaista käytännöistä.

Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

 • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
 • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
 • hyödynnät monipuoliset muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

Konsernitilinpäätöksen erityiskysymyksiä on laadukas hakuteos tilinpäätöksen laatijoille!

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-323-1
YKL 69.2

 1. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja määräysvalta
  1. Konsernin muodostumista ja määräysvaltaa koskevat kirjanpitosäännökset
  2. Konsernin määritelmä ja määräysvallan käsite
   1. Kotimaiset kirjanpitosäännökset
   2. IFRS-standardien mukainen säännöstö
  3. Tytäryrityksen määräysvallan menetys
  4. Konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuus ja siitä poikkeaminen
   1. Kotimaiset kirjanpitosäännökset
   2. IFRS-standardien mukainen säännöstö
  5. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja yhdistelyvelvollisuudesta poikkeaminen
   1. Kotimaiset kirjanpitosäännökset
   2. IFRS-standardien mukainen säännöstö
  6. Miltä ajalta tytäryritys yhdistellään?
  7. Keskinäiset kiinteistöyhtiöt konsernitilinpäätöksessä
 2. Liiketoimintojen yhdistäminen
  1. Kirjanpitosäännökset liittyen liiketoimintojen yhdistämiseen
  2. Hankkijaosapuolen määrittäminen
   1. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
  3. Hankinnan kohteen määrittely
   1. Liiketoiminnan hankinta ilman kohdeyritystä – kotimaiset kirjanpitosäännökset
   2. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
  4. Hankintamenon määrittäminen
   1. Hankinta-ajankohta
   2. Hankintamenon sisältö ja sen arvostaminen
   3. Hankintamenon määräytyminen useassa erässä
   4. Aikaisempien transaktioiden sopiminen
   5. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
  5. Konserniaktiivan tai -passiivan syntyminen
   1. Hankinta-ajankohdan oman pääoman määrittäminen
   2. Vähemmistön vaikutus hankinta-ajankohdan oman pääoman osuuteen
   3. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
  6. Hankintamenon allokointi
   1. Varojen ja velkojen allokoinnit
   2. Käypien arvojen määrittäminen
   3. Laskennallisten verojen huomioiminen hankintamenolaskelmassa
   4. Valuuttakurssien vaikutus allokointeihin
   5. Esimerkki hankintamenolaskelmasta
   6. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
  7. Konserniliikearvon ja -reservin sisältö ja kirjanpitokäsittely
   1. Konserniliikearvon sisältö
   2. Konsernireservin sisältö
   3. Konserniliikearvon kirjanpitokäsittely
   4. Konsernireservin kirjanpitokäsittely
   5. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
  8. Kirjanpito hankinnan jälkeen
   1. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
 3. Ulkomaisten tytäryritysten yhdisteleminen
  1. Konsernin yhtenäiset laskentaperiaatteet kansainvälisessä konsernissa
   1. Kirjanpitolain vaatimukset
   2. Ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätöksen muokkaaminen ja tietojen kerääminen
  2. Valuuttakurssien vaikutus konsernitilinpäätökseen
   1. Toimintavaluutan käsite
   2. Oman pääoman muuntoero
   3. Keskikurssiero
   4. Muut kurssierot – konsernin sisäiset transaktiot
  3. Ulkomaisten tytäryritysten oman pääoman suojaus
   1. Nettosijoitus suojauskohteena
   2. Ehdot täyttävät suojausinstrumentit
   3. Suojauslaskennan edellytykset
   4. Suojauslaskennan kirjanpidollinen käsittely
 4. Konsernirakenteen muutokset
  1. Tytäryrityksen hankkiminen
  2. Tytäryrityksen myyminen
   1. Tytäryrityksen myynti konsernin ulkopuolelle
   2. Tytäryrityksen myynti toiselle konserniyritykselle
   3. Tytäryrityksen osan luovuttaminen suunnatulla osakeannilla
  3. Tytäryrityksen sulautuminen
  4. Tytäryrityksen purkaminen
  5. Konserniyhtiön jakautuminen
  6. Liiketoimintasiirto
  7. Osakevaihto
  8. Osakkuusyrityksiä koskevat rakennemuutokset
   1. Osakkuusyrityksen myynti
   2. Osakkuusyrityksen muuttuminen tytäryritykseksi
   3. Tytäryrityksen muuttuminen osakkuusyritykseksi
 5. Pysyvien vastaavien omaisuuserien arvon alentuminen
  1. Hankintamenon jaksottamiseen ja arvonalennuksiin liittyvät kirjanpitosäännökset
   1. Aineellisen omaisuuden hankintamenon jaksottaminen
   2. Vastikkeellisesti hankitun aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottaminen
   3. Muun aineettoman omaisuuden hankintamenon jaksottaminen
   4. Sijoitusten arvostaminen
   5. Arvonalentuminen
  2. Tyypillisiä syitä arvonalentumisiin
   1. Yleiset arvonalentumisen viitteet
   2. Liikearvon arvonalentumisen viitteet
  3. Yksittäisten omaisuuserien arvonalentuminen
   1. Itsenäisiä rahavirtoja kerryttämättömät omaisuuserät
   2. Arvonalentumistestauksen laadinta
   3. Käyttöarvolaskelma
   4. Käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla
   5. Arvonalentumisen pysyvyys
   6. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
  4. Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentuminen
   1. Rahavirtaa tuottavan yksikön määrittäminen
   2. Varojen allokointi rahavirtaa tuottaville yksiköille arvonalentumistestausta varten
   3. Rahavirtaa tuottavan yksikön arvonalentumistestauksen laadinta
   4. Arvonalentumistappion kirjaaminen
   5. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
  5. Arvonalentumisen peruuttaminen
   1. Arvonpalautukset yksittäisten omaisuuserien osalta
   2. Arvonpalautukset liikearvon osalta
   3. Arvonpalautukset rahavirtaa tuottavan yksikön osalta
   4. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
 6. Transaktiot vähemmistön kanssa
  1. Vähemmistölaskentaan liittyvät kirjanpitosäännökset
  2. Keskinäinen voitonjako
  3. Vähemmistön osuuden laskenta tuloksesta ja omasta pääomasta
   1. Konserniyrityksen oman pääoman määrittäminen
   2. Vähemmistöosuus poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista
   3. Vähemmistöosuus tuloksesta ja sisäinen kate
   4. Välillinen ja kertaantuva vähemmistöomistus
   5. Vähemmistöosuus ja erilajiset osakkeet
   6. Vähemmistöosuus tappioista
  4. Ostot ja myynnit vähemmistön kanssa
  5. Vähemmistöosuuden muutokset
   1. Tytäryhtiöosakkeiden myynti
   2. Tytäryhtiöosakkeiden hankkiminen
   3. IFRS-standardien mukainen kirjanpitokäsittely
  6. Vähemmistön esittäminen taseessa ja tuloksessa
  7. Keskeiset erot IFRS-standardeihin
 7. Osakkuus- ja yhteisyritykset
  1. Osakkuusyrityksen yhdistelyvelvollisuus
   1. Huomattava vaikutusvalta
   2. Yhdistelyvelvollisuus ja sen poikkeukset
  2. Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistely
   1. Yhtenäiset laadintaperiaatteet
   2. Pääomaosuusmenetelmä
   3. Sisäisten erien eliminointi
   4. Hankintahinnan allokointi
   5. Arvonkorotukset ja -alennukset osakkuusyrityksen osakkeisiin
   6. Osakkuusyrityksen tuloksen ja omistusosuuden esittäminen konsernitilinpäätöksessä
  3. Osakkuusyrityksen luovutus
  4. Yhteisyrityksen yhdistely
   1. Yhteisyrityksiin liittyvät kirjanpitosäännökset
   2. Yhteinen määräysvalta
   3. Yhteisyrityksen yhdistely konsernitilinpäätökseen
   4. Yhteinen toiminto
   5. Keskinäiset kiinteistöyhtiöt
 8. Laskennalliset verot
  1. Taustaa laskennallisista veroista
   1. Lainsäädännön kehitys
   2. Konserni ja verotus
  2. Kirjanpidon ja verotuksen välisten erojen määritelmät
   1. Pysyvät erot
   2. Väliaikaiset erot
   3. Määritelmien erot IFRS:n ja kotimaisen kirjanpitolainsäädännön välillä
  3. Laskennallisten verojen kirjaaminen erillistilinpäätöksissä
   1. Yleiset säännökset
   2. Veronalaiset väliaikaiset erot
   3. Vähennyskelpoiset väliaikaiset erot
   4. Poikkeukset laskennallisten verojen kirjaamisesta
  4. Laskennalliset verot konsernitilinpäätöksessä
   1. Erillistilinpäätöksiin sisältyvät laskennalliset verovelat ja -saamiset
   2. Erillistilinpäätösten muuttaminen konsernin laskentaperiaatteiden mukaisiksi
   3. Poistoero ja verotusperusteiset varaukset konsernitilinpäätöksessä
   4. Muista yhdistelytoimenpiteistä aiheutuvat laskennalliset verot
  5. Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten esittäminen tilinpäätöksessä
   1. Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten esittäminen tuloslaskelmassa
   2. Muuten kuin tulosvaikutteisesti kirjattavat erät
   3. Laskennallisten verovelkojen ja -saamisten esittäminen taseessa

Kirjoittajat

Lauri Mäki

Hallituksen puheenjohtaja, KHT
Hill Audit Oy

Samuli Perälä

Partner
PwC

Panu Vänskä

Partner
PwC

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa