Miksi tilintarkastuksen kestoa on vaikea arvioida etukäteen?

Riitta Laine: Miksi tilintarkastukseen menevää aikaa on hyvin vaikea, ellei jopa mahdotonta ennustaa? Jokainen tilintarkastus

Riitta Laine, KHT, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Miksi tilintarkastukseen menevää aikaa on hyvin vaikea, ellei jopa mahdotonta ennustaa? Lue kirjoitukseni, niin tiedät!

Jokainen tilintarkastus on erilainen

Tilintarkastuksen tavoite on, että tilinpäätöksen oikeellisuudesta annetaan tilintarkastuskertomuksessa korkea eli ns. kohtuullinen varmuus. Tilintarkastaja saa kohtuullisen varmuuden hankkimalla riittävästi näyttöä siitä, ettei tilinpäätöksessä ole olennaisia virheitä. Näytön pitää soveltua tarkoitukseen.

Tilintarkastaja käyttää ammatillista harkintaa ja arvioi, paljonko ja minkälaista näyttöä hän tarvitsee toimeksiannossa. Harkintaa tarvitaan tarkastuksen suunnittelussa ja suorittamisessa sekä johtopäätösten tekemisessä ja raportoinnissa. Tilintarkastajan kokemus tarkastamisesta, asiakkaasta ja tilinpäätöstä koskevasta lainsäädännöstä vaikuttavat harkinnan käyttöön.

Kestoa voi jossain määrin arvioida etukäteen…

Osa tilintarkastuksen kestoon vaikuttavista asioista voi olla tiedossa etukäteen tai voi tulla tietoon tarkastusta suunniteltaessa. Osa tulee esiin vasta tarkastusta tehtäessä.

Vaatimuksia tarkastukselle tulee myös laeista ja standardeista.

Tarkastusta suunnitellessaan tilintarkastajan on huomioitava muun muassa

  • asiakkaan omistus- ja organisaatiorakenne
  • toimiala ja ansaintalogiikka
  • ikä ja toiminnan volyymi
  • taloudelliseen raportointiin liittyvät tietojärjestelmät, prosessit, kontrollit ja työnjako
  • tilinpäätöksen sisältö.

Jos asiakas on tuttu, tilintarkastajalla on hyvä käsitys ja kokemus siitä, miten tarkastus kannattaa tehdä. Tilikaudet saattavat kuitenkin poiketa toisistaan merkittävästi, joten eri tilikausina tarkastus voi kestää eri ajan.

Tilintarkastaja ottaa huomioon edellä mainitut asiat, kun hän arvioi asiakkaaseen ja tilinpäätöksen tarkastamiseen liittyviä riskejä. Hän kohdentaa tarkastusta erityisesti niihin seikkoihin, lukuihin tai tietoihin, joissa hän pitää virheen todennäköisyyttä suurimpana tai joiden hän arvioi vaikuttavan tilinpäätöksen käyttäjän taloudelliseen päätöksentekoon eniten. Riskisten ja monimutkaisten asioiden tarkastaminen vie luonnollisesti enemmän aikaa.

…mutta tilintarkastus elää tarkastuksen aikana

Riskiarvion pohjalta tilintarkastaja tekee tilintarkastuksen eli hankkii riittävästi oikeanlaista tilintarkastusnäyttöä. Tapa hankkia näyttöä vaihtelee asiakkaittain ja tilintarkastajittain. Tapaan vaikuttaa myös se, kuinka digitaalisesti tarkastus tehdään.

Tilinpäätöksestä on tarkastettava vähintään kaikki olennaiset luvut ja tiedot, mutta riskiarvio ohjaa tekemään enemmän ja syvällisempää tarkastusta riskisimpiin kohtiin. Jotkin tilinpäätöksen erät ovat luonteensakin vuoksi työläämpiä tarkastaa kuin toiset.

Tilintarkastus elää sen mukaan, mitä tilintarkastaja havaitsee tarkastusta tehdessään. Käsitys sekä tarvittavan näytön määrästä (riittävyys) että laadusta (oikeanlaisuus) voi muuttua tarkastuksen aikana.

Raportointikin vie aikaa

Tarkastuksen valmistuttua on aika laatia tilintarkastuskertomus ja muut asiakkaalle mahdollisesti annettavat raportit. Tilintarkastajan antamien raporttien tulee olla ymmärrettäviä ja hyödyllisiä asiakkaalle, joten niiden laatimiseen on panostettava.

Mitä enemmän tilintarkastaja tekee havaintoja, sen työläämpää raportointi on. Esimerkiksi havaittujen virheiden vuoksi mukautettavan tilintarkastuskertomuksen laatimiseen kuluu yleensä enemmän aikaa kuin ns. puhtaan vakiomuotoisen kertomuksen laatimiseen.

Tilintarkastuksen kestoa on vaikea ennustaa

Jokainen tilintarkastus on siis erilainen. Tilintarkastajan on lähes mahdotonta tietää etukäteen, paljonko on tehtävä tarkastusta, jotta saavuttaa kohtuullisen varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta.

Työmäärän arvioimisessa auttavat kokemus ja asiakastuntemus. Myös hyvä kommunikaatio asiakkaan, tilintarkastajan ja kirjanpitäjän välillä pitkin tilikautta.

Tutustu myös bloggaukseeni siitä, mitkä asiat lisäävät tilintarkastukseen kuluvaa aikaa.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top