IFRS-standardien käännöstyöryhmä luo uusia termejä ja ilmauksia

Hanna Tähtivaara: Uudet ilmaukset ovat tyypillisesti käännöksiä englanninkielisille termeille, joille kielessämme ei ollut siihen mennessä

Hanna Tähtivaara, kääntäjä, Suomen Tilintarkastajat ry 

Lokakuussa 2016 ilmestyneessä blogikirjoituksessa muistelin Suomen Tilintarkastajat ry:ssä (tuolloin KHT-yhdistys) yli 15 vuotta sitten aloitetun IFRS-standardien suomentamisen vaiheita. Jo kirjoitusta julkaistaessa oli päätetty, että kerron erillisessä blogikirjoituksessa esimerkkejä työryhmän luomista ilmauksista ja taustoitan, kuinka niihin on päädytty. Myös ensimmäisen kirjoituksen lukijat tuntuivat kaipaavan esimerkkejä, ja tässä niitä nyt tulee!

Uudet ilmaukset ovat tyypillisesti käännöksiä englanninkielisille termeille, joille kielessämme ei ollut siihen mennessä täsmällistä vastinetta. Tähän kokoamani sanat ja pidemmät ilmaukset esiintyvät nykyisin useimman listayhtiön IFRS-tilinpäätöksessä, ja ne myös vilahtelevat luontevasti asiantuntijoiden puheessa. Kovin laajalle kieleen ne tuskin koskaan leviävät. Joillekin ilmauksille on olemassa lyhempikin vastine, joka ei kuitenkaan ole riittävän täsmällinen lainsäädäntöön sisällytettäväksi – on muistettava, että IFRS-standardit ovat myös EU-lainsäädäntöä. Vastaavanlaista termien kehittelyä tehdään myös EU:n eri käännösyksiköissä, joita toki konsultoimme myös IFRS-termistöstä päätettäessä.

Esimerkkejä kompakteista ilmauksista:

ensilaatija – Englanninkielinen ilmaus first-time adopter viittaa yritykseen, joka laatii ensimmäisen IFRS-tilinpäätöksensä ja on siis IFRS:n käyttöönottaja. Vaihtoehtoina pohdittiin pidempiäkin ilmauksia, mutta kielen sääntöjä hiukan laveasti tulkiten päädyimme lyhyeen ja napakkaan ensilaatijaan, joka toistuu erityisesti siirtymästandardissa IFRS 1 useita satoja kertoja. Analogioita haettiin mm. sanoista ensisynnyttäjä ja ensirakastaja.

suoritevelvoite – Englanninkielinen ilmaus performance obligation on uusi käsite myös englanninkielisenä. Se on luotu uutta tuloutusstandardia IFRS 15 varten ja viittaa asiakassopimukseen perustuvaan velvoitteeseen, joka on täytettävä ennen kuin myyntituotto voidaan kirjata. Suorite-sana on tuttu kirjanpitolaista: tuotto kirjataan, kun suorite luovutetaan. Sen yhdistämistä velvoite-sanaan pohdittiin kuitenkin jonkin aikaa, sillä sana ei välttämättä ole täsmälleen yhdyssanan muodostamissääntöjen mukainen. Usein toistuvan termin on kuitenkin parasta olla mahdollisimman lyhyt, ja suoritevelvoite on vakiintunut asiantuntijoiden käyttöön nopeasti.

käyttöoikeusomaisuuserä – Tämä on uuden vuokrasopimusstandardin IFRS 16 mukanaan tuoma ilmaus, englanniksi right-of-use asset. Kun lähes kaikki vuokrasopimukset tulevat taseeseen, debet-puolelle tulee tämä käyttöoikeutta kuvastava erä ja kredit-puolelle vuokranmaksuvelvollisuutta koskeva velka (vuokrasopimusvelka). Suora käännös toimi tällä kertaa hyvin.

Esimerkkejä pitkistä rakennelmista:

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi nimenomaisesti luokitellut rahoitusvarat – Englanninkielinen ilmaus financial assets designated as at fair value through profit or loss oli haasteellinen käännettävä. Ensinnäkin designate-sana viittaa yrityksen päätökseen luokitella erä kyseiseen ryhmään. Classify-verbi viittaisi puolestaan luokitteluun, joka ei perustu yrityksen omaan päätökseen. Sanat saatiin erotetuksi toisistaan kääntämällä classify luokitteluksi ja designate nimenomaiseksi luokitteluksi. Fair value through profit or loss -ilmauksen käännökseksi kehitetty käypään arvoon tulosvaikutteisesti voi myös hiukan koetella oikeakielisyyden rajoja – tulosvaikutteisen sijaan pitäisi ehkä puhua tulokseen vaikuttavasta, mutta alalla oli jo aiemmin puhuttu sujuvasti tulosvaikutteisesta kirjaamisesta.

omana pääomana maksettava osakeperusteinen liiketoimi – Englanninkielinen ilmaus equity settled share-based payment transaction rakentuu useasta eri osasta, jotka on lisätty eri uudistuksissa. Pääkäsite on share-based payment, suomeksi osakeperusteinen maksu. Kun sen perään myöhemmin liitettiin transaction, jouduttiin suomenkielistä vastinetta rakennettaessa poikkeamaan esimerkiksi EU:ssa tärkeänä pidettävästä säännöstä, jonka mukaan osista koostuvien termien kaikkien osien pitäisi sisältyä termiin sellaisenaan. Mielestämme olisi ollut hankalaa puhua esim. osakeperusteiseen maksuun pohjautuvasta liiketoimesta, joten siitä tuli lyhemmin osakeperusteisesti maksettava liiketoimi. Seuraavassa vaiheessa termin eteen lisättiin equity settled (tai cash settled), ja taas jouduimme poikkeamaan säännöstä, koska muuten maksaa-sana olisi esiintynyt kahteen kertaan. Lopullinen rakennelmamme oli omana pääomana maksettava osakeperusteinen liiketoimi. Sääntöjä tarkasti noudattaen puhuisimme ehkä omana pääomana maksettavista osakeperusteisiin maksuihin pohjautuvista liiketoimista.

luottoriskin johdosta arvoltaan alentunut rahoitusvaroihin kuuluva erä – Uuden rahoitusinstrumenttistandardin IFRS 9:n termi credit-impaired financial asset kääntyi suomeksi lopulta melko pitkästi. Jouduimme lisäämään selittävää osuutta, jotta merkitys olisi valjennut lukijalle – credit-sana viittaa tässä nimenomaan luottoriskiin. Termissä haluttiin säilyttää myös tunnistettavia osia, kuten arvon alentuminen, johon impaired viittaa.

Esimerkkejä hankalasti käännettävistä termeistä:

plusoptio – Osakeperusteisia maksuja koskevassa IFRS 2 -standardissa oli jo aiemmin esiintynyt ilmaus in-the-money viittaamassa optioon, joka on edullinen ja kannattaa toteuttaa. Se käännettiin alalla vallitsevan käytännön mukaisesti plusoptioksi. Myöhemmin sama ilmaus putkahti esiin aivan toisenlaisessa yhteydessä, jossa ei ollut lainkaan kyse optio-nimisestä instrumentista vaan muusta valinnaisesta mahdollisuudesta. Myös tässä päädyttiin pitkien pohdintojen ja selvitysten jälkeen käyttämään samaa plusoptio-ilmausta.

parhaiten tuottava käyttö – Käyvän arvon määrittämistä koskeva IFRS 13 sisältää paljon uusia abstrakteja käsitteitä. Yksi eniten päänvaivaa aiheuttaneista oli ilmaus highest and best use, jolla tarkoitetaan omaisuuserän arvon maksimoivaa käyttötarkoitusta. Suomenkielinen termi, johon ryhmässä päädyttiin pitkien keskustelujen ja jopa äänestyksen jälkeen, rakennettiin tällä kertaa lähinnä määritelmän pohjalta.

Esimerkkejä termeistä, joista tultiin myöhemmin toisiin aatoksiin:

muu vuokrasopimus => operatiivinen vuokrasopimus Vuokrasopimuksia käsittelevässä IAS 17 -standardissa sopimukset jaettiin kahteen ryhmään, joiden kirjanpitokäsittely poikkeaa toisistaan. Englanninkieliset termit finance lease ja operating lease kääntyivät suomeksi hieman keinotekoisen ratkaisun mukaan rahoitusleasingsopimus ja muu vuokrasopimus. Jälkimmäinen koettiin usein ongelmalliseksi erityisesti yksin esiintyessään (”Muu kuin mikä?”). Uutta vuokrasopimusstandardia IFRS 16 käännettäessä olimme kuunnelleet kenttää ja saaneet lisää rohkeutta alkuperältään muiden kuin suomenkielisten sanojen käyttämiseen, ja niin operating lease kääntyi operatiiviseksi vuokrasopimukseksi.

vapaakirjautuminen => oikeuden syntyminen – Esimerkiksi työsuhdeoptioihin liittyy yleensä vaatimus vähimmäisajasta, joka työntekijän pitää vähintään työskennellä, jotta optiot ovat käytettävissä. Englanninkielinen ilmaus on vest, ja ensiksi puhuttiin vapaakirjautumisesta. Myöhemmin siirryttiin puhumaan oikeuden syntymisestä, ja tämän pohjalta muodostuivat myös termit oikeuden syntymisehto (vesting condition) ja oikeuden syntymisajanjakso (vesting period).

IFRS-julkaisu haussa? – tutustu!

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top