Bokslutsmodell för aktiebolag 2022 | ENNAKKO

tulossa 1/2023
Jere Niskanen

89,00  (+ alv 10 %)

Toimitus 3–5 arkipäivää tilauksesta (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Tuotetunnus (SKU): 534634 Osastot: , Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Bokslutsmodell för aktiebolag har i över 30 år varit ett av de viktigaste verktygen för alla som upprättar bokslut. 

Det är en handbok och ett ypperligt hjälpmedel för dig som upprättar bokslut.   

Boken innehåller rikligt med tidsenliga exempel och modeller som beaktar både de krav som lagstiftningen ställer för bokslutet och övriga rekommendationer för god bokföringssed. 

Dessutom beaktas Bokföringsnämdens senaste allmänna anvisningar, utlåtanden och undantagstillstånd till och med 30.9.2021.  

Boken innehåller följande väsentlig information: 

 • resultat  
 • balansräkning 
 • finansieringsanalys 
 • noter 
 • koncernbokslut 
 • balansspecifikationer 
 • notverifikat 
 • förteckning över bokföringar och material 
 • verksamhetsberättelse.  

I boken hittar du dessutom allt som ska beaktas i bokslut för småoch mikrobolag, information om bokslut och verksamhetsberättelse i börsnoterade företag och ett exempel bokslut för småoch mikrobolag i sin helhet. Exempel bokslut för övriga bolag får du som bonus i samband med Bokslut för aktiebolag onlinepublikation.   

I den uppdaterade upplagan 2021 hittar du också 

 • mera exempel noter 
 • mera specifik info om krav angående transaktioner med närstående parter  
 • uppdatererade rapporteringskrav för rsbolag.

Bokslutsmodell för aktiebolag 2021 hjälper dig att upprätta bokslut enligt dagens bestämmelser med många goda exempel.   

Med denna reviderade bokslutsmodell lyckas du! 

Lisätiedot

320 sidor
ISBN 978-952-218-400-9
YKL 69.2 

Förord

 1. Bestämmelser som reglerar bokföring och bokslut
  1. Bokföringsskyldighet 
  2. Skyldighet att upprätta bokslut och koncernbokslut
   1. Skyldighet att upprätta bokslut
   2. Skyldighet att upprätta koncernbokslut 
  3. Bestämmelser om bokslut
   1. Bokslutets innehåll enligt bokföringslagen och bokföringsförordningen samt SMF-förordningen 
   2. Aktiebolagslagens bestämmelser om bokslut och verksamhetsberättelse 
   3. Bokslut som upprättas enligt IFRS-standarder
   4. Bokföringsnämndens allmänna anvisningar, utlåtanden och undantagstillstånd
   5. Specialbestämmelser för börsnoterade företag och storföretag
  4. Allmänna principer för bokslut
   1. Rättvisande bild
   2. Övriga allmänna bokslutsprinciper
  5. Slutförande av bokslut och verksamhetsberättelse från undertecknande till registrering
   1. Undertecknande
   2. Revision
   3. Fastställande
   4. Registrering och offentliggörande
   5. Offentliggörande av bokslutsinformation i börsnoterade bolag och storföretag
   6. Bokslut för del av räkenskapsperiod
  6. Förvaring av bokföringsmaterial och bokslut
   1. Förvaringstid 
   2. Förvaringssätt
 2. Resultatoch balansräkning
  1. Inledning 
  2. Resultaträkning
   1. Exempel resultaträkning enligt kostnadsslag 
   2. Exempel resultaträkning enligt funktion 
   3. Att observera angående resultaträkningens poster 
  3. Balansräkning
   1. Exempel balansräkning 
   2. Kapitallån och kapitallån till eget kapital villkor 
   3. Observera detta angående poster i balansräkningen 
 3. Finansieringsanalys
  1. Inledning 
  2. Att upprätta en finansieringsanalys 
  3. Innehållet i finansieringsanalysen 
  4. Att presentera en finansieringsanalys 
 4. Noter
  1. Inledning
  2. Noter om presentation av bokslut 
   1. Motivering för förändringar i framställningssätt och konsekvenser av ändringar 
   2. Justeringar i uppgifter från den föregående räkenskapsperioden 
   3. Jämförbarhet av uppgifter från de föregående räkenskapsperioderna 
   4. Intäkter och kostnader samt rättelser till fel i de föregående räkenskapsperioderna 
   5. Sammanförda poster och uppgifter som gäller flera balansposter 
  3. Principer för upprättande av bokslut
   1. Värderingsoch periodiseringsprinciper
    1. Värdering av bestående aktiva 
    2. Värdering av omsättningstillgångar 
    3. Värdering av finansiella instrument 
    4. Värdering av förvaltningsfastigheter 
   2. Principen om kontinuitet i verksamheten 
  4. Noter som gäller resultaträkningen
   1. Omsättning 
   2. Exceptionella intäktsoch kostnadsposter 
   3. Material och tjänster 
   4. Avskrivningar och nedskrivningar 
   5. Finansiella intäkter och kostnader 
   6. Bokslutsdispositioner 
  5. Noter om anställda och medlemmar i förvaltningsorgan 
  6. Noter om revisorns arvode 
  7. Noter om inkomstskatter 
  8. Noter om aktiva och passiva i balansräkningen
   1. Bestående aktiva
    1. Specifikationer av bestående aktiva i balansposter 
    2. Uppskrivningar 
    3. Aktiverade utvecklingsutgifter 
    4. Utgifter som inte bokförts som kostnad och nedsatt kapital 
    5. Upptagande av tillgångar skaffats med finansieringsleasingavtal 
    6. Innehav i andra företag 
   2. Omsättningstillgångar 
   3. Fordringar 
   4. Eget kapital
    1. Specifikation över poster i balansräkningen med förändringar i eget kapital 
    2. Utdelningsbart fritt eget kapital 
    3. Övriga noter för eget kapital 
   5. Ackumulerade bokslutsdispositioner 
   6. Avsättningar 
   7. Långfristigt främmande kapital 
   8. Kortfristigt främmande kapital
   9. Finansiella instrument 
  9. Säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen
   1. Säkerheter
    1. Skulder, vars säkerhet är tillgångar och värdet säkerheterna 
    2. Övriga säkerheter för egen räkning 
    3. Säkerheter som givits för företag inom samma koncern 
    4. Säkerheter för andras räkning 
   2. Ansvarsförbindelser och övriga ansvar
    1. Pensionsansvar 
    2. Leasingansvar totalt 133
    3. Ansvarsförbindelser som givits för företag inom samma koncern 
    4. Övriga ansvarsförbindelser 
    5. Övriga ansvar 
    6. Hyresansvar 
  10. Transaktioner med närstående parter
   1. Bokföringsförordningens krav angående närståendekretsen 
   2. Aktiebolagslagens krav uppgifter om närståendekrets 
  11. Noter om bokföringsskyldiga som hör till koncernen 
  12. Tillgångar utanför balansräkningen 
  13. Uppgifter som aktiebolagslagen förutsätter att anges i verksamhetsberättelse eller noter 
  14. Noter som gäller miljöärenden 
  15. Noter som gäller finansieringsanalysen 
 5. Bokslut i småoch mikroföretag
  1. Inledning 
  2. Presentationssätt 
  3. Småföretagets resultaträkning
   1. Presentation av småföretagets resultaträkning 
   2. Förkortad bruttoresultaträkning 
  4. Småföretagets balansräkning
   1. Presentation av småföretagets balansräkning 
   2. Småföretagets balans som uppfyller minimikraven 
  5. Småföretagets noter 1
   1. Noter som anges om småföretag enligt SMF 1 kapitel
   2. Noter som ska anges om småföretag enligt SMF 3 kapitel
  6. Mikroföretagets resultaträkning och balansräkning samt noter
   1. Mikroföretagets resultaträkning 
   2. Mikroföretagets balansräkning 
   3. Mikroföretagets noter 
  7. Småoch mikroföretags verksamhetsberättelse 
 6. Koncernbokslut
  1. Inledning 
  2. Koncernens resultaträkning per kostnadsslag 
  3. Koncernens balans 
  4. Koncernens finansieringsanalys 
  5. Koncernens noter
   1. Principer för upprättande av koncernbokslut 
   2. Uppgifter om dotteroch intressebolag 
   3. Övriga noter som gäller koncernen
    1. Specifikation över koncerngoodwill och koncernreserv 
    2. Specifikation över latenta skatter 
    3. Andel som tas upp i eget kapital av ackumulerad avskrivningsdifferens och reserveringar 
    4. BFNs anvisningar om koncernbokslutets noter 
 7. Bokslut och verksamhetsberättelse i börsnoterade företag
  1. Inledning
   1. Fortlöpande informationsskyldighet (FMF) 
   2. Värdepappersmarknadslagens (VML) krav 
   3. Marknadsmissbruksförordningen 
   4. Utredning om förvaltnings- och styrsystemet (GC-utredning)
   5. Rapport om icke-finansiella uppgifter 
   6. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 
  2. Presentation av bokslut och verksamhetsberättelsen i börsnoterade företag 
  3. Verksamhetsberättelse i börsnoterade företag
   1. Uppgifter som ska anges i verksamhetsberättelse
    1. Orderstock 
    2. Fördelningen av ägandet av aktier 
    3. Uppgifter om aktieägare 
    4. Avtal och arrangemang 
    5. Ledningens ägande 
    6. Optionsrätter och konvertibla skuldebrev 
    7. Styrelsens fullmakt för anskaffning eller överlåtelse av egna aktier 
    8. Uppgifter om fastigheters värde och värdering 
   2. Nyckeltal som ska anges i verksamhetsberättelsen
    1. Om nyckeltalens kalkyleringsoch presentationsgrunder 
    2. Resultat per aktie 
    3. Kalkyleringsanvisningar för övriga aktiespecifika nyckeltal 
    4. Centrala övriga nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen 
   3. Faktorer som i väsentlig grad påverkar ett offentligt köpeanbud bolagets värdepapper 
   4. Utredning över förvaltningsoch styrsystem (CG-utredning
   5. Utredning över icke-finansiella uppgifter 
  4. Pro forma-information som ska anges i verksamhetsberättelse 
  5. Noter till börsnoterat bolags bokslut 
  6. Bokslutsmeddelande och halvårsöversikt 
  7. Offentliggörande av bokslut och verksamhetsberättelse 
 8. Balansspecifikationer, notverifikat och förteckning över bokföringar och material
  1. Balansspecifikationer 
  2. Verifikationer till noter
  3. Förteckning över bokföringar och material 
 9. Verksamhetsberättelse
  1. Inledning 
  2. Bestämmelser som gäller verksamhetsberättelse 
  3. Uppgifter som ska anges i verksamhetsberättelse
   1. Verksamhetens utveckling och resultat samt ekonomisk situation 
   2. Betydande risker och osäkerhetsfaktorer 
   3. Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut 
   4. Bedömning om den sannolika framtida utvecklingen
   5. Utredning om forskningsoch utvecklingsverksamhetens omfattning 
   6. Filialer utrikes 
   7. Finansiella instrument som värderas till verkligt värde 
   8. Styrelsens förslag om åtgärder som gäller vinsten samt förslag om utdelning av eventuellt övrigt fritt eget kapital 
   9. Bolagets aktier 
   10. Kapitallån 
   11. Lån och ansvar som gäller närmaste krets 
   12. Strukturella och finansiella arrangemang 
   13. Egna aktier 
   14. Redogörelse för tillräcklighet i eget kapital 
   15. Företagets organisation, ledning och revisorer 
   16. Ekonomiska nyckeltal 
   17. Icke-finansiella nyckeltal som gäller personal 
   18. Icke-finansiella nyckeltal som gäller miljökonsekvenser  

Bilagor:
Exempel bokslut för småoch mikrobolag 
BFNs nya allmänna anvisningar, utlåtanden och undantagstillstånd 
Översättningar engelska för resultaträkning, balans och finansieringsanalys  

 

Över 90 % av användarna för Boklutsmodell för aktiebolag rekommenderar den för sina kollegor.

Resultat från kundenkät våren 2019

Kirjoittajat

Jere Niskanen

KHT, Director
KPMG Oy, Ab

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

Asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 7.12.2022

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa