Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2022 | ILMESTYNYT

Ilmestynyt 11/2022
Jere Niskanen

89,00  (+ alv 10 %)

Toimitus 3–5 päivää tilauksesta (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Tuotetunnus (SKU): 532995 Osastot: , Avainsana tuotteelle

Kuvaus

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli on ollut tilinpäättäjien tärkeä työkalu yli 30 vuoden ajan. Sen avulla laadit tilinpäätöksen onnistuneesti.

Tilinpäätösmalli on käsikirja sinulle, joka laadit osakeyhtiöiden tilinpäätöksiäKirja palvelee sinua ajantasaisilla esimerkeillä ja malleilla, joissa on huomioitu sekä lainsäädännön tilinpäätökselle asettamat vaatimukset että hyvää kirjanpitotapaa ja tilinpäätöskäytäntöä ohjaavat suositukset.

Kirja sisältää myös Kirjanpitolautakunnan viimeisimmät yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat. Säädösmuutokset on otettu huomioon 30.9.2022 asti.

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli sisältää tilinpäättäjän tarvitsemat olennaiset tiedot seuraavista asioista: 

 • tuloslaskelma  
 • tase 
 • rahoituslaskelma 
 • liitetiedot 
 • konsernitilinpäätös 
 • tase-erittelyt  
 • liitetietotositteet  
 • luettelo kirjanpidoista ja aineistosta 
 • toimintakertomus. 

Kirjassa on myös

 • paljon muistilistoja ja liitetietoesimerkkejä  
 • pien- ja mikroyhtiön tilinpäätöksessä huomioitavat asiat
 • tiedot listayhtiöiden tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
 • kokonainen esimerkki pienen ja mikroyhtiön tilinpäätöksestä.

Muut esimerkkitilinpäätökset saat lisäetuna Osakeyhtiön tilinpäätösmalli onlinejulkaisusta.  

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli 2022 auttaa sinua laatimaan tilinpäätöksen voimassa olevien säädösten mukaisesti – käytännönläheisten esimerkkien avulla. 

Lisätiedot

320 sivua
ISBN 978-952-218-389-7
ISSN 2242-198X
YKL 69.2 

Esipuhe

 1. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset
  1. Kirjanpitovelvollisuus
  2. Velvollisuus laatia tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
   1. Velvollisuus laatia tilinpäätös
   2. Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös
  3. Tilinpäätöstä koskevat säännökset
   1. Tilinpäätöksen sisältö kirjanpitolain ja -asetuksen sekä PMA-asetuksen mukaan
   2. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat osakeyhtiölain säännökset
   3. IFRS-standardien mukaan laadittavat tilinpäätökset
   4. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
   5. Listayhtiöitä ja suuryrityksiä koskevat erityissäännökset
  4. Tilinpäätöstä koskevat yleiset periaatteet
   1. Oikea ja riittävä kuva sekä olennaisuus
   2. Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
  5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin
   1. Allekirjoittaminen
   2. Tilintarkastus
   3. Vahvistaminen
   4. Rekisteröinti ja julkistaminen
   5. Listayhtiöiden ja suuryritysten tilinpäätösinformaation julkistaminen
   6. Tilinpäätös osatilikaudelta
  6. Kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttäminen
   1. Säilyttämisaika
   2. Säilyttämistavat
 2. Tuloslaskelma ja tase
  1. Johdanto
  2. Tuloslaskelma
   1. Esimerkki kululajikohtaisesta tuloslaskelmasta
   2. Esimerkki toimintokohtaisesta tuloslaskelmasta
   3. Yksittäisiä huomioita tuloslaskelmaeristä
  3. Tase
   1. Esimerkki taseesta
   2. Pääomalaina ja oman pääoman ehtoinen pääomalaina
   3. Yksittäisiä huomioita tase-eristä
 3. Rahoituslaskelma
  1. Johdanto
  2. Rahoituslaskelman laatiminen
  3. Rahoituslaskelman sisältö
  4. Rahoituslaskelman esittäminen
 4. Liitetiedot
  1. Johdanto
  2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
   1. Perustelu esittämistavan muutokselle sekä muutoksen vaikutukset
   2. Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin
   3. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
   4. Aiempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden oikaisut
   5. Yhdistellyt erät ja useaa tase-erää koskevat tiedot
  3. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
   1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
    1. Pysyvien vastaavien arvostaminen
    2. Vaihto-omaisuuden arvostaminen
    3. Rahoitusvälineiden arvostaminen
    4. Sijoituskiinteistöjen arvostaminen
   2. Toiminnan jatkuvuuden periaate
  4. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
   1. Liikevaihto
   2. Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät
   3. Materiaalit ja palvelut
   4. Poistot ja arvonalentumiset
   5. Rahoitustuotot ja -kulut
   6. Tilinpäätössiirrot
  5. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä
  6. Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista
  7. Tuloveroja koskevat liitetiedot
  8. Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot
   1. Pysyvät vastaavat
    1. Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset erittelyt
    2. Arvonkorotukset
    3. Aktivoidut kehittämismenot
    4. Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
    5. Rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitseminen
    6. Omistukset muissa yrityksissä
   2. Vaihto-omaisuus
   3. Saamiset
   4. Oma pääoma
    1. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman muutoksista
    2. Jakokelpoinen vapaa oma pääoma
    3. Muita oman pääoman liitetietoja
   5. Tilinpäätössiirtojen kertymä
   6. Pakolliset varaukset
   7. Pitkäaikainen vieras pääoma
   8. Lyhytaikainen vieras pääoma
   9. Rahoitusvälineet
  9. Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
   1. Annetut vakuudet
    1. Velat, joiden vakuudeksi on annettu omaisuutta, ja vakuuksien arvo
    2. Muut omasta puolesta annetut vakuudet
    3. Vakuudet samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
    4. Muiden puolesta annetut vakuudet
   2. Vastuusitoumukset ja muut vastuut
    1. Eläkevastuut
    2. Leasingvastuiden yhteismäärä
    3. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta
    4. Muut vastuusitoumukset
    5. Muut vastuut
  10. Lähipiiriliiketoimet
  11. Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
  12. Taseen ulkopuoliset varat
  13. Osakeyhtiölain edellyttämät toimintakertomuksessa tai liitetiedoissa esitettävät tiedot
  14. Ympäristöasioita koskevat liitetiedot
  15. Rahoituslaskelmaa koskevat liitetiedot
 5. Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös
  1. Johdanto
  2. Esittämistapa
  3. Pienyrityksen tuloslaskelma
   1. Pienyrityksen tuloslaskelman esittäminen
   2. Lyhennetty bruttotuloslaskelma
  4. Pienyrityksen tase
   1. Pienyrityksen taseen esittäminen
   2. Vähimmäisvaatimukset täyttävä pienyrityksen tase
  5. Pienyrityksen liitetiedot
   1. Pienyrityksestä PMA 1 luvun mukaan esitettävät liitetiedot
   2. Pienyrityksestä PMA 3 luvun mukaan esitettävät liitetiedot
  6. Mikroyrityksen tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot
   1. Mikroyrityksen tuloslaskelma
   2. Mikroyrityksen tase
   3. Mikroyrityksen liitetiedot
  7. Pien- ja mikroyrityksen toimintakertomus
 6. Konsernitilinpäätös
  1. Johdanto
  2. Konsernin kululajikohtainen tuloslaskelma
  3. Konsernin tase
  4. Konsernin rahoituslaskelma
  5. Konsernin liitetiedot
   1. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
   2. Tytär- ja osakkuusyrityksistä annettavat tiedot
   3. Muut konsernia koskevat liitetiedot
    1. Konserniliikearvon ja -reservin erittely
    2. Laskennallisten verojen erittely
    3. Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus
    4. KILAn ohjeistusta konsernitilinpäätöksen liitetiedoista
 7. Listayhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus
  1. Johdanto
   1. Markkinoiden väärinkäyttöasetus
   2. Arvopaperimarkkinalain (AML) vaatimukset
   3. ESMAn ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista
  2. Listayhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
  3. Listayhtiön toimintakertomus
   1. Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot
    1. Tilauskanta
    2. Osakkeiden omistuksen jakautuminen
    3. Tiedot osakkeenomistajista
    4. Sopimukset ja järjestelyt
    5. Johdon omistus
    6. Optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjat
    7. Hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen
    8. Tiedot kiinteistöjen arvoista ja arvostuksista
   2. Toimintakertomuksessa esitettävät tunnusluvut
    1. Tunnuslukujen laskenta- ja esittämisperusteista
    2. Osakekohtainen tulos
    3. Muiden osakekohtaisten tunnuslukujen laskentaohjeita
    4. Keskeiset muut taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
   3. Seikat, jotka ovat omiaan vaikuttamaan olennaisesti julkiseen ostotarjoukseen yhtiön arvopapereista
   4. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
   5. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista
  4. Toimintakertomuksessa esitettävä pro forma -informaatio
  5. Listayhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
  6. Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus
  7. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistaminen
 8. Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
  1. Tase-erittelyt
  2. Liitetietotositteet
  3. Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
 9. Toimintakertomus
  1. Johdanto
  2. Toimintakertomusta koskevat säännökset
  3. Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot
   1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
   2. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
   3. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
   4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
   5. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
   6. Ulkomaiset sivuliikkeet
   7. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
   8. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta
   9. Yhtiön osakkeet
   10. Pääomalainat
   11. Lähipiirilainat ja -vastuut
   12. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt
   13. Omat osakkeet
   14. Selvitys oman pääoman riittävyydestä
   15. Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat
   16. Taloudelliset tunnusluvut
   17. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä
   18. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista 

Liitteet

Esimerkki pien- ja mikroyhtiön tilinpäätökseksi
KILAn uudet yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
Englanninkieliset käännökset tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoituslaskelmasta
 

Yli 90 % Osakeyhtiön tilinpäätösmallin käyttäjistä suosittelisi sitä kollegoilleen.

Käyttäjäkyselyn tulos keväältä 2019

Kirjoittajat

Jere Niskanen

KHT, Director
KPMG Oy, Ab

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

Asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 7.12.2022

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa