Taloushallinnon säädökset 2022

Ilmestynyt 5/2022

85,00  (+ alv 10 %)

Toimitusaika 3–5 arkipäivää tilauksesta (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Kuvaus

Taloushallinnon säädökset sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön.

Kirjasta löytyvät yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopapereihin sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet. Jokaisen luvun johdannossa on tarkemmin avattu luvun aihepiiriä koskevia, vuoden 2021 aikana tulleita ja lähiaikoina odotettavissa olevia muutoksia.

Vuoden 2022 painoksessa on seurattu säädösmuutoksia 31.1.2022 saakka.

Lisätiedot

1 158 sivua
ISBN 978-952-218-386-6
YKL 69.2

Sulkeissa on mainittu viimeisin huomioitu muutossäädös.

Esipuhe

1 Yhteisöjen toiminta

Johdanto
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122 (314/2018)
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 (1367/2021)
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625 (1601/2009)
Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 (16/2021)
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 22.12.2009/1600 (548/2010)
Osuuskuntalaki 14.6.2013/421 (1368/2021)
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 14.6.2013/422
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389 (626/2016)
Yhdistyslaki 26.5.1989/503 (336/2020)
Säätiölaki 24.4.2015/487 (337/2020)
Laki säätiölain voimaanpanosta 24.4.2015/488
Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774 (1359/2021) KUMOTTU
Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista 19.11.2021/946 UUSI
Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778 (264/1999)
Toiminimilaki 2.2.1979/128 (546/2019)
Prokuralaki 2.2.1979/130 (433/2013)
Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129 (1161/2021)
Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208 (439/2017)
Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506 (616/2015)
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299 (1154/2015)
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444 (1286/2021)
Kilpailulaki 12.8.2011/948 (971/2021)

2 Kirjanpito ja tilinpäätös

Johdanto
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753
Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784 (1186/2021)
Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a (1211/2015)
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 1.9.2011/1012 (1251/2015)
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 1.9.2011/1011
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta 30.12.2015/1621

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet

 • Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi 13.12.2005
 • Kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 31.1.2006
 • Laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006
 • Toimintakertomuksen laatimisesta 12.9.2006
 • Ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006
 • Tuloslaskelman ja taseen esittämisestä 21.11.2006
 • Rahoituslaskelman laatimisesta 30.1.2007
 • Suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007
 • Tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 30.9.2008
 • Henkilöstörahaston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä arvonmäärityksestä 11.06.2013
 • Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 1.2.2017
 • Konsernitilinpäätöksen laatiminen 28.3.2017
 • Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä 5.6.2017
 • Arvonlisäveron kirjaamisesta 31.10.2017
 • Kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 20.4.2021 UUSI

Kirjanpitolautakunnan lausuntoja

 • Osakekannustinjärjestelytn kirjanpitokäsittelystä 15.1.2020/1998
 • Omaehtoinen lausunto verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi pien- tai mikro-yrityksessä 11.3.2020/1999
 • Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseski yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa 25.3.2020/2000
 • Tytäryhtiösulautumisesta käypiin arvoihin 25.3.2020/2001
 • Pankkitapahtumien merkitsemisestä pääkirjanpitoon 24.6.2020/2002
 • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta 24.6.2020/2003
 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 22.9.2020/2004
 • Omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista 29.9.2020/2005
 • Eräistä konsernitilinpäätökseen liittyvistä kysymyksistä, kun emoyritys on mikro- tai pienyritys 6.10.2020/2006
 • Kirjanpitoaineisto säilyttämisestä 6.10.2020/2007
 • Ammatillisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksottamisesta 3.11.2020/2008
 • Osakekannustinjärjestelyn kirjanpitokäsittelystä, kun järjestelystä huolehtii kolmas taho 1.12.2020/2009
 • Täydennetty omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista sekä pienyrityspoikkeuksesta 12.1.2021/2010
 • Rakennusliikkeen lisärakennushankkeen tulouttamisesta 12.1.2021/2011
 • Tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä konsernitilinpäätökseen 12.1.2021/2012
 • Perustajaurakointiin liittyvän yhtiövelan käsittelystä 9.2.2021/2013
 • Tilinpäätöksen hyväksymispäivämäärään ja allekirjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä 9.3.2021/2014
 • Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa 23.3.2021/2015
 • Lisenssitulojen jaksottamisesta ohjelmistoliiketoiminnassa 20.4.2021/2016
 • Avustusten myöntämiseen järjestöille liittyvistä kysymyksistä 1.6.2021/2017
 • Laskutuspalveluja tarjoavan yrityksen tuloslaskelmaan merkittävistä eristä 2.11.2021/2018
 • Maa- ja metsätaloutta harjoittavan osakeyhtiön varojen arvostamisesta toimintamuodon muutoksen yhteydessä 16.11.2021/2019
 • Osamaksuvelkojen merkitsemisestä taseeseen 16.11.2021/2020

3 Tilintarkastus

Johdanto
Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141 (1131/2018)
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 26.11.2015/1377 (653/2016)
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 18.9.2015/1142
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

4 Arvopaperit

Johdanto
Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746 (942/2021)
Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878 (976/2021)
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 20.12.2012/1020 (1441/2016)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta

5 Verotus

Johdanto
Tuloverolaki 30.12.1992/1535 (1360/2021)
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 (1361/2021)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 21.11.1986/825 (1190/2020)
Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 (1369/2021)
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 21.12.2016/1356 (1279/2021)
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142 (1582/2019)
Laki vuoden 2022 tuloveroasteikosta 16.12.2021/1131
Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931 (1170/2021)
Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118 (781/2020)
Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124 (914/2018)
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9.9.2016/771 (959/2021)
Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 (1265/2021)
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768 (1218/2021)
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 28.11.1986/846 (730/2019)

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

Asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 7.12.2022

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa