Taloushallinnon säädökset 2021

Ilmestynyt 5/2021

85,00  (+ alv 10 %)

Toimitusaika 3–5 arkipäivää (ks. toimitusehdot)
Toimituskulut 8,00 €/tilaus (+ alv 10 %)
Saatavilla myös onlinejulkaisuna

Kuvaus

Taloushallinnon säädökset sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön.

Kirjasta löytyvät yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopapereihin sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet. Jokaisen luvun johdannossa on tarkemmin avattu luvun aihepiiriä koskevia, vuoden 2020 aikana tulleita ja lähiaikoina odotettavissa olevia muutoksia.

Vuoden 2021 painoksessa on seurattu säädösmuutoksia 31.1.2021 saakka.

Lisätiedot

Noin 1 000 sivua
ISBN 978-952-218-373-6
YKL 69.2

(Sulkeisiin merkitty viimeisin kirjassa huomioitu muutossäädös)

Esipuhe

1 Yhteisöjen toiminta

Johdanto
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122 (314/2018)
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 (1139/2019)
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625 (1601/2009)
Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 (16/2021)
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 22.12.2009/1600 (548/2010)
Osuuskuntalaki 14.6.2013/421 (1149/2019)
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 14.6.2013/422
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389 (626/2016)
Yhdistyslaki 26.5.1989/503 (336/2020)
Säätiölaki 24.4.2015/487 (337/2020)
Laki säätiölain voimaanpanosta 24.4.2015/488
Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774 (224/2020)
Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778 (264/1999)
Toiminimilaki 2.2.1979/128 (546/2019)
Prokuralaki 2.2.1979/130 (433/2013)
Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129 (226/2019)
Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208 (439/2017)
Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506 (616/2015)
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299 (1154/2015)
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444 (31/2020)
Kilpailulaki 12.8.2011/948 (699/2020)

2 Kirjanpito ja tilinpäätös

Johdanto
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336 (663/2018)
Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339 (1752/2015)
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753
Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784 (1314/2004)
Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos, Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a (1211/2015)
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 1012/2011 (1251/2015)
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 1011/2011
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta 30.12.2015/1621

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet

 • Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi 13.12.2005
 • Kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 31.1.2006
 • Laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006
 • Toimintakertomuksen laatimisesta 12.9.2006
 • Ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006
 • Tuloslaskelman ja taseen esittämisestä 21.11.2006
 • Rahoituslaskelman laatimisesta 30.1.2007
 • Suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007
 • Tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 30.9.2008
 • Kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011
 • Henkilöstörahaston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä arvonmäärityksestä 11.06.2013
 • Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 1.2.2017
 • Konsernitilinpäätöksen laatiminen 28.3.2017
 • Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä 5.6.2017
 • Arvonlisäveron kirjaamisesta 31.10.2017

Kirjanpitolautakunnan lausuntoja

 • Pysyvien vastaavien sisäisten katteiden eliminoinnista konsernitilinpäätöksessä, kun tytäryrityksestä tulee osakkuusyritys 17.01.2017/1965
 • Mikrokokoisen asunto-osakeyhtiön mahdollisuudesta valita mikroyrityksen taikka pienyrityksen tilinpäätössäännöstö 17.01.2017/1966
 • Ajanvarausjärjestelmän merkintöjen suhteesta kirjanpitoaineistoon 28.02.2017/1967
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 11.4.2017/1968
 • Sidotun rahaston esittämisestä säätiön tilinpäätöksessä 9.5.2017/1969
 • Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa annettavista todennäköistä tulevaa kehitystä koskevista tiedoista 23.5.2017/1970
 • Liiketoiminnan tuottojen ja kulujen esittämisestä sekä avustusten siirtämisen merkitsemisestä säätiöiden ja yhdistysten tilinpäätöksiin 20.6.2017/1971
 • KPL 3a luvun soveltamisesta PIE-yhteisön ei-taloudellisessa raportoinnissa 7.9.2017/1972
 • Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeisiin liittyvien isännöintipalkkioiden erittelemisestä 7.9.2017/1973
 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 19.9.2017/1974
 • Lausunto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista 28.11.2017/1975
 • Oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä 12.12.2017/1976
 • Perustajaurakoinnin vaihto-omaisuuden kirjanpitokäsittelystä 12.12.2017/1977
 • Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä 16.1.2018/1978
 • Omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelystä 14.2.2018/1979
 • Liikevaihto-kriteerin soveltamisesta asunto-osakeyhtiössä 31.1.2018/1980
 • Poistoajan pituuden määrittelystä määräaikaiseen vuokrasopimukseen nähden 28.3.2018/1981
 • Pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta 11.4.2018/1982
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 9.5.2018/1983
 • Fuusiovoiton merkitsemisestä tuloslaskelmaan 9.5.2018/1984
 • Valmistusasteen mukaisen tuloutusmenettelyn käyttämisestä perustajaurakoinnissa.23.5.2018/1985
 • Määräaikaisen vuokrasopimuksen alkukauden vapaavuosien kirjanpitokäsittelystä 23.5.2018/1986
 • Osakkeiden ostosopimuksen suhteesta konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen 27.6.2018/1987
 • Lausunto KPL 5:5b §:n soveltamisesta 27.6.2018/1988
 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 28.11.2018/1989
 • Ravintolatoiminnan alihankintapalvelujen kirjanpitokäsittelystä 28.11.2018/1990
 • Matkatoimistopalvelujen marginaaliveron käsittelystä 27.2.2019/1991
 • Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa edellytettävien tietojen suhteesta 27.2.2019/1992
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 9.5.2019/1993
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 9.5.2019/1994
 • Pääomalainasaamisen kirjanpitokäsittelystä 9.5.2019/1995
 • Kirjanpitolautakunnan lausunto metsäkiinteistöön liittyvistä kirjanpitokysymyksistä 27.6.2019/1996
 • Pakollisen varauksen tekemisen edellytyksistä verkkopalveluprojektissa 6.11.2019/1997
 • Osakekannustinjärjestelytn kirjanpitokäsittelystä 15.1.2020/1998
 • Omaehtoinen lausunto verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi pien- tai mikro-yrityksessä 11.3.2020/1999
 • Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseski yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa 25.3.2020/2000
 • Tytäryhtiösulautumisesta käypiin arvoihin 25.3.2020/2001
 • Pankkitapahtumien merkitsemisestä pääkirjanpitoon 24.6.2020/2002
 • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta 24.6.2020/2003
 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 22.9.2020/2004
 • Omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista 29.9.2020/2005
 • Eräistä konsernitilinpäätökseen liittyvistä kysymyksistä, kun emoyritys on mikro- tai pienyritys 6.10.2020/2006
 • Kirjanpitoaineisto säilyttämisestä 6.10.2020/2007
 • Ammatillisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksottamisesta 3.11.2020/2008
 • Osakekannustinjärjestelyn kirjanpitokäsittelystä, kun järjestelystä huolehtii kolmas taho 1.12.2020/2009
 • Täydennetty omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista sekä pienyrityspoikkeuksesta 12.1.2021/2010
 • Rakennusliikkeen lisärakennushankkeen tulouttamisesta 12.1.2021/2011
 • Tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä konsernitilinpäätökseen 12.1.2021/2012
 • Perustajaurakointiin liittyvän yhtiövelan käsittelystä 9.2.2021/2013
 • Tilinpäätöksen hyväksymispäivämäärään ja allekirjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä 9.3.2021/2014

3 Tilintarkastus

Johdanto
Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141 (1131/2018)
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 26.11.2015/1377 (653/2016)
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 18.9.2015/1142
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

4 Arvopaperit

Johdanto
Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746 (317/2020)
Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878 (569/2020)
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 20.12.2012/1020 (1441/2016)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta

5 Verotus

Johdanto
Tuloverolaki 30.12.1992/1535 (1205/2020)
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 (1199/2020)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 21.11.1986/825 (1190/2020)
Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 (1031/2020)
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 21.12.2016/1356
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142 (1582/2019)
Laki vuoden 2021 tuloveroasteikosta 30.12.2020/1204
Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931 (1026/2019)
Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118 (781/2020)
Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124 (914/2018)
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9.9.2016/771 (537/2019)
Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 (1072/2020)
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768 (783/2020)
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 28.11.1986/846 (730/2019)

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa