Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli | Onlinejulkaisu

Päivitetty 11/2022
Miikka Vinnikainen 

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)
Saatavana myös painettuna kirjana

Tuotetunnus (SKU): 165489 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , , ,

Kuvaus

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli onlinejulkaisu on oivallinen apuväline kiireiselle tilinpäättäjälle. 

Julkaisu on malli- ja hakuteos, joka sisältää tilinpäätöksen laadintaa ohjaavia säännöksiä sekä runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejäPäivityksessä olemme huomioineet lakimuutokset ja kirjanpitolautakunnan lausunnot ja muut yleisohjeet 30.9.2021 asti.

Saat ajantasaiset tiedot mm. seuraavista yhdistyksen ja säätiön kirjanpidon erityispiirteistä: 

 • lahjoitusten, rahastojen ja avustusten kirjaukset 
 • toimintakertomus 
 • rahoituslaskelma 
 • konsernitilinpäätös.  

Julkaisu sisältää myös seuraavat kokonaiset esimerkit: yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, pienyhdistyksen tilinpäätös sekä suoran rahoituslaskelman laadinta. 

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli -onlinejulkaisumme on vuoden 2021 uudistuksen myötä entistä käyttäjäystävällisempi ja havainnollisempi. Julkaisun rakennetta on selkiytetty ja asiakokonaisuudet on koostettu omiin lukuihinsa. Myös keskeiset seikat ja avainasiat nousevat entistä paremmin esille. Julkaisu sisältää vuoden 2019 alusta voimaan astuneen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. 

Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli onlinejulkaisu sisältää tilinpäättäjälle olennaiset tiedot seuraavista aiheista: 

 • aatteellinen ja yleishyödyllinen yhteisö ja säätiö määritelmä 
 • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset  
 • tuloslaskelma ja tase  
 • liitetiedot  
 • rahoituslaskelma  
 • tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 
 • konsernitilinpäätös 
 • toimintakertomus. 

Online-julkaisun käyttäjäetuja: 

 • Käytössäsi aina tuorein versio julkaisusta.  
 • Teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua.  
 • Voit tehdä muistiinpanoja ja tulostaa.  
 • Lisäksi saat lisämateriaaleja, joita painetussa kirjassa ei ole.  

Onlinejulkaisun tilaajana saat lisäetuna Excel-mallilaskelmia ja hyödyllisiä linkkejä lakeihin ja asetuksiin.  

Tilaa Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli onlinejulkaisu. Havainnollisten esimerkkien ja ohjeiden avulla onnistut!

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-240-1
YKL 69.2 

Esipuhe

 1. Aatteellinen ja yleishyödyllinen yhteisö ja säätiö
  1. Aatteellinen yhteisö ja säätiö 
  2. Yhdistyslain edellytys yhdistyksen toiminnan aatteellisuudesta 
  3. Säätiölain edellytys säätiön toiminnan hyödyllisyydestä 
  4. Liiketoiminta yhdistyksissä ja säätiöissä 
  5. Yleishyödyllinen yhteisö 
 2. Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä ohjaavat säännökset
  1. Kirjanpitovelvollisuus 
  2. Kirjanpidon yleisiä periaatteita 
   1. Hyvä kirjanpitotapa
   2. Liiketapahtumat
   3. Kirjanpitotilit, tililuettelo ja kirjanpidot
   4. Kirjaamisperusteet
   5. Kirjausjärjestys ja -ajankohta
   6. Osakirjanpitojen täsmäytys pääkirjanpitoon
   7. Kirjausketju
   8. Kirjanpitoaineisto
  3. Tositteet
   1. Perusvaatimukset
   2. Meno- ja tulotosite
   3. Maksutosite
   4. Kirjaukset ilman ulkopuoliselta saatua tositetta
   5. Tosite oikaisu- ja siirtokirjauksista
   6. Liitetietotosite
   7. Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista
  4. Velvollisuus laatia tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 
   1. Velvollisuus laatia tilinpäätös 
   2. Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös 
  5. Tilinpäätöstä koskevat säännökset
   1. Tilinpäätöksen sisältö kirjanpitolain ja -asetuksen sekä PMA-asetuksen mukaan 
   2. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat yhdistys- ja säätiölain säännökset
   3. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet, lausunnot ja poikkeusluvat
  6. Tilinpäätöstä koskevat yleiset periaatteet
   1. Oikea ja riittävä kuva
   2. Olennaisuusperiaate
   3. Muut yleiset tilinpäätösperiaatteet
   4. Maksuperusteinen tilinpäätös
  7. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen loppuun saattaminen allekirjoittamisesta rekisteröintiin 
   1. Päivääminen ja allekirjoittaminen 
   2. Tilintarkastus ja toiminnantarkastus 
   3. Vahvistaminen 
   4. Rekisteröinti ja julkistaminen 
   5. Kirjanpitoaineiston ja tilinpäätöksen säilyttäminen 
  8. Aatteellisen yhteisön ja säätiön kirjanpidon erityispiirteitä 
   1. Saadut lahjoitukset
   2. Oman pääoman rahastot
   3. Verotusperusteiset varaukset
   4. Saadut avustukset
   5. Jäsenmaksut
   6. Myönnetyt apurahat ja annetut lahjoitukset
   7. Epäitsenäiset alaosastot
 3. Tuloslaskelma ja tase 
  1. Johdanto 
  2. Tuloslaskelma 
   1. Yleistä 
   2. Tuloslaskelmakaava 
   3. Varsinainen toiminta 
   4. Varainhankinta 
   5. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
   6. Yleisavustukset
   7. Tilinpäätössiirrot
   8. Liiketoiminnan tuotot ja kulut tuloslaskelmassa 
  3. Tase
   1. Tasekaava 
   2. Tase-eriin liittyviä käsitteitä 
   3. Lyhennetty tase 
   4. Pysyvät vastaavat
   5. Omakatteisten rahastojen varat
   6. Vaihtuvat vastaavat
   7. Oma pääoma 
   8. Tilinpäätössiirtojen kertymä 
   9. Pakolliset varaukset
   10. Vieras pääoma 
   11. Rahoitusleasing 
 4. Liitetiedot
  1. Johdanto 
  2. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
  3. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
   1. Toiminnan jatkuvuuden periaate
  4.  Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
   1. Kokonaistuotot ja kulut
   2. Varsinaisen toiminnan, varainhankinnan ja sijoitus- ja rahoitustoiminnan ryhmäkohtaiset tuotot ja kulut
   3. Varsinaisen toiminnan tuottojen ja kulujen eritteleminen toiminnanaloittain
   4. Liiketoiminnan tuloslaskelma
   5. Poikkeukselliset tuotto- ja kuluerät
   6. Poistot
   7. Arvonalennukset
   8. Pakollisten varausten muutos
   9. Rahoituskulut
  5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
   1. Aktivoidut kehittämismenot
   2. Liikearvo
   3. Aktivoidut menot ja pääoma-alennukset lainan liikkeeseen laskemisesta
   4. Aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen arvostus- ja jaksotusperiaatteet
   5. Arvonkorotukset
   6. Koneiden ja laitteiden poistamaton osuus
   7. Siirtosaamiset
   8. Pysyvien vastaavien muutokset
   9. Saamiset saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä
   10. Pysyvien vastaavien rahoitusvälineiden käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus
  6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
   1. Oma pääoma ja rahastot sekä niiden muutokset
   2. Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
   3. Joukkovelkakirjalainat
   4. Siirtovelkoihin kuuluvat olennaiset erät
   5. Pakolliset varaukset
   6. Velat saman konsernin yrityksille ja omistusyhteysyrityksille
   7. Verotusperusteiset varaukset
  7. Liitetiedot rahoitusvälineiden käypään arvoon merkitsemisestä 
   1. Laadintaperiaatteet
   2. Rahoitusriskit ja riskien hallinta
   3. Tiedot käyvistä arvoista ja ja käyvän arvon rahastosta
   4. IFRS-standardien mukaiset tiedot
  8. Liitetiedot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon merkitsemisestä 
  9. Rahoitusleasingsopimuksella hankitun omaisuuden merkitseminen 
  10. Tuloveroja koskevat liitetiedot
  11. Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt
   1. Vakuuksista esitettävät liitetiedot
   2. Taseeseen sisältymättömistä vastuusitoumuksista ja vastuista esitettävät liitetiedot
  12. Liitetiedot tilintarkastajan palkkioista 
  13. Lähipiiriliiketoimet
  14. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 
   1. Henkilöstön lukumäärä
   2. Henkilöstökulujen erittely
   3. Toimielinten jäsenten osuus henkilöstökuluista
   4. Poikkeukset toimielinten jäsenistä ja henkilöstöstä esitettäviin liitetietovaatimuksiin
  15. Omistukset muissa yrityksissä 
  16. Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot
  17. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
  18. Rahoituslaskelmaa koskevat liitetiedot
  19. Pienyrityksen liitetiedot
  20. Mikroyrityksen liitetiedot
 5. Rahoituslaskelma 
  1. Johdanto 
  2. Laadintavelvollisuus 
  3. Rahoituslaskelman tavoite ja esitysmuoto 
 6. Tase-erittelyt, liitetietotositteet ja luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 
  1. Tase-erittelyt
  2. Liitetietotositteet
  3. Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista 
 7. Konsernitilinpäätös 
  1. Määräysvallan syntyminen 
  2. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus 
   1. Kirjanpitolain mukaan laadittava konsernitilinpäätös ja poikkeukset laadintavelvollisuuteen sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelyyn 
   2. Säätiölain mukaan laadittava konsernitilinpäätös ja poikkeukset tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemiseen 
   3. Konsernitilinpäätöksen laadinta vapaaehtoisesti
  3. Konsernitilinpäätöksen laadinta 
   1. Konsernituloslaskelma 
   2. Konsernitase 
   3. Osakkuusyritysten yhdisteleminen 
   4. Yhdistelylaskelmat sekä konsernitilinpäätösaineiston säilytys 
 8. Toimintakertomus 
  1. Velvollisuus laatia toimintakertomus 
  2. Toimintakertomuksen sisältö 
  3. Pien- ja mikroyrityksen toimintakertomustiedot
  4. Kirjanpitolain mukaiset toimintakertomustiedot
   1. Toiminnan kehittyminen ja tuloksellisuus sekä taloudellinen tilanne
   2. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät
   3. Taloudelliset tunnuslvut
   4. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut henkilöstöstä
   5. Muut kuin taloudelliset tunnusluvut ympäristövaikutuksista
   6. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
   7. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
   8. Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
   9. Ulkomaiset sivuliikkeet
   10. Käypään arvoon arvostetut rahoitusvälineet
  5. Säätiölain edellyttämät toimintakertomustiedot
   1. Kirjanpitolain mukaiset tiedot
   2. Kuvaus säätion toimista tarkoituksensa toteuttamiseksi
   3. Muutokset konsernirakenteessa ja säännöissä
   4. Lähipiiri ja lähipiiritoimet 

Lisämateriaalit
Esimerkki yhdistyksen toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
Esimerkki pienyhdistyksen tilinpäätökseksi
Esimerkki suoran rahoituslaskelman laadinnasta
Excel-mallilaskelmat
Laki- ja asetusliitteet
Hyödyllisiä linkkejä 

Kirjoittajat

Miikka Vinnikainen

KHT, Senior Manager
PwC

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa