Kirjanpitolain muutos: työryhmämietinnöstä hallituksen esitykseksi

Jarkko Raitio: Kirjanpitolain muutosta koskeva hallituksen esitys (HE 89/2015) on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Lakihankkeessa on pääosin

Jarkko Raitio, asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Kirjanpitolain muutosta koskeva hallituksen esitys (HE 89/2015) on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Lakihankkeessa on pääosin kyse tilinpäätösdirektiivin implementoimisesta Suomen lainsäädäntöön. Vuoden 2014 lokakuussa valmistunut Kirjanpitolainsäädännön muutokset -työryhmän raportti (TEM 48/2014) jaksoi odotusten mukaisesti kantaa varsin pitkälle hallituksen esityksen perustana, vaikka joitain periaatteellisiakin muutoksia mukaan vielä mahtui.

Työryhmän toimeksiannon mukaan hallituksen esityksen muotoon rakennettu raportti tuli laatia siitä näkökulmasta, että kansallisesti käytettävissä olevat pienyrityshelpotukset otetaan huomioon mahdollisimman täysimääräisesti. Tätä pienet ensin -periaatteen ohjetta työryhmä myös varsin orjallisesti noudatti. Työryhmä ehdotti mm. uuden mikroyrityskokoluokan käyttöönottoa, mikroyritysten taseen vastaavaa puolen kutistamista parin rivin mittaiseksi sekä mikroyhdistyksille ja säätiöille mahdollisuutta maksuperusteisen tilinpäätöksen laatimiseen. Ja siinä vaiheessa kun uuden ns. suojasatamasäännöksen sisältö alkoi kohdeyleisölle valkenemaan (kun vaaditut tiedot on annettu, muuta ei tarvitse antaa), heikompia hirvitti.

Muutokset työryhmämietinnöstä

Hallituksen esitystä 89/2015 voidaan pitää ennakkoluulottomana ehdotuksena, vaikka aivan kaikista villeimmät työryhmän ideat eivät siihen päätyneetkään. Muutoksia raporttiin verrattuna tuli mm. kirjanpitovelvollisten yksityishenkilöiden tilinpäätösvaatimuksiin, kirjanpitomerkintöjen muuttamista koskeviin menetelmäsäännöksiin, mikroyritysten tasekaavaan, PIE-yhteisön määritelmään ja pääomalainan tilinpäätöskäsittelyyn. Mainittakoon tosin, että PIE-määritelmän ja pääomalainan kirjaamisen osalta juuri hallituksen esityksessä ehdotetaan työryhmämietintöön verrattuna vapaampaa sääntelyä.

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan velvollisuus tilinpäätöksen laatimiseen

Ehdotuksen mukaan (KPLE 1 luku 1a §) ammatin- ja liikkeenharjoittajan tulee laatia tilinpäätös jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista (mikroyrityksen) rajoista, tase 350 000 euroa, liikevaihto 700 000 euroa, henkilöstömäärä keskimäärin yli 10. Vastaavaa velvoitetta ei ollut työryhmämietinnössä.

Taseessa esitettävät tiedot

Työryhmäraportissa ehdotettiin, että taseen vastaavaa-puolella esitetään erikseen pysyvät vastaavat ja vaihtuvat vastaavat. Työryhmän ehdotus olikin jo ehkä liian radikaali ja hallituksen esityksessä päädyttiinkin esittämään hieman yksityiskohtaisempien tietojen antamista. Taseen vastaavaa-puolen pysyvissä vastaavissa on esitettävä erikseen aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset, sekä vaihtuvissa vastaavissa esitetään erikseen vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

PIE-yhteisön määritelmä

Toisin kuin työryhmämietinnössä, hallituksen esityksessä yleisen edun kannalta merkittävän yhteisön määritelmä (Public Interest Entity = PIE-yhteisö) päätettiin pitää direktiivin minimin laajuisena. Ehdotuksen mukaan PIE-yhteisöjä ovat sellaiset yhteisöt, jonka arvopaperi kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, luottolaitos ja vakuutusyhtiö. PIE-määritelmä on merkityksellinen, koska siitä seuraa yhteisöille huomattavia lisävaatimuksia mm. tilinpäätösinformaation suhteen sekä tällaisen yhteisön tilintarkastuksessa tulee sovellettavaksi EU:n tilintarkastusasetus, jossa säännellään mm. tilintarkastajien pakollisesta kierrättämisestä sekä tiettyjen palveluiden tarjoamisen rajoittamisesta tilintarkastusasiakkaalle. Ehdotettu kirjanpitolain PIE-määritelmä vähentää ns. aitojen PIE-yhteisöjen lukumäärää sellaisenaan. Hallituksen esityksen perusteluissa avataan kuitenkin porttia ns. osittaiselle-PIE-yhteisöille, joiden osalta sektorilainsäädännössä säädetään mitä osia PIE-yhteisöjä koskevista säännöksistä niiden tulee noudattaa. Tällaisia yhteisöjä ovat esimeriksi vakuutuskassat, eläkesäätiöt ja sijoituspalveluyritykset.

Pääomalainan kirjaaminen taseeseen

Pääomalainan kirjaaminen taseeseen saa uutta väriä, kun hallituksen esityksessä ehdotetaan työryhmämietinnöstä poiketen mahdollisuutta kirjata pääomalaina omaan pääomaan, silloin kun se täyttää oman pääoman kriteerit. Sen osalta, milloin kyseessä on omaan pääomaan kirjattavasta pääomalainasta, hallituksen esityksessä nojataan vahvasti IFRS-standardeihin. Lähtökohtaiset edellytykset pääomalainan kirjaamiselle omaan pääomaan ovat lainan takaisinmaksun takasijaisuus, eräpäivättömyys, sekä lainalle maksettavan tuoton maksaminen on mahdollista vain jos yhtiö olisi ollut mahdollisuus osingonmaksuun. Vastuu siitä, että kyseessä on oman pääoman ehtoisesta rahoitusmuodosta, on yhtiöllä itsellään. Yhtenäisen käytännön löytymisen tullee edellyttämään kirjanpitolautakunnan kannanottoa asiasta.

Uudistetun kirjanpitolain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alusta, joten eduskuntakäsittelyä ei voine tarpeettomasti venyttää, mutta yritetään saada sielläkin keskustelua aikaiseksi.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top