Kun lähipiiri säätää, tilintarkastuksessa on edessä vauhtia ja vaarallisia tilanteita

Lähipiiritapahtumien tarkastus on tilintarkastuksessa keskeisessä roolissa. Tilintarkastajan tulee tietää, keitä lähipiiriin kuuluu sekä tunnistaa, milloin on kyse lähipiirin kanssa tehtävästä liiketoimesta. Lisäksi on osattava käyttää ammatillista harkintaa, sillä sallitun ja kielletyn raja ei ole mustavalkoinen.

Osakeyhtiössä kaikkien toimien oletusarvona on yhtiön edun edistäminen ja voiton tavoitteleminen yhtiölle eli että yhtiö käyttää rahaa vain yhtiön toimintaa edistäviin tarkoituksiin, tekee ostot mahdollisimman edullisesti ja myy parhaalla mahdollisella hinnalla. Ostaa markalla ja myy kahdella. Normaalisti ei ole lähtökohtaisesti syytä epäillä, etteikö yhtiön johto ainakin pyrkisi siihen. Tämä olettama ei kuitenkaan välttämättä pidä paikkaansa, kun vastapuolena on yhtiön lähipiiriin kuuluva taho.

Lähipiiriin kuuluvien väliset riippuvuussuhteet ja intressit voivat olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa ja vaikuttaa siihen, että toimintaa ohjaa jokin muu kuin yhtiön etu ja voiton tavoitteleminen yhtiölle. Saattaa olla, että lähipiiriin kuuluvalta ostetaan kahdella markalla ja myydään markalla.

Käänteinen näyttötaakka

Siksi lainsäätäjä on asettanut lähipiiritapahtumille ns. käänteisen näyttötaakan. Se tarkoittaa, että jos lähipiiritapahtumasta on aiheutunut yhtiölle vahinkoa, johdon katsotaan laiminlyöneen huolellisuusvelvoitetta, jos johto ei itse pysty osoittamaan toimineensa huolellisesti. Siksi lähipiiritapahtumien tarkastus on myös tilintarkastuksessa keskeisessä roolissa – onhan tilintarkastaja se taho, jolle asian vahtiminen suhteessa yhtiön omistajiin kuuluu.

Tilintarkastajan näkökulmasta lähipiirisuhteesta johtuukin siksi normaalia suurempi olennaisen virheen riski, koska lähipiirisuhde saattaa vaikuttaa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen asemaan perusoletuksista poikkeavalla tavalla. Siksi tilintarkastajan on osattava tunnistaa, milloin on kyse lähipiirin kanssa tehtävästä liiketoimesta ja arvioida onko toimi liiketaloudellisesti perusteltu ja markkinaehtoinen.

Kuka kuuluu lähipiiriin?

Kaiken lähtökohtana on lähipiirin kartoittaminen – lähipiiriliiketoimia on vaikea tunnistaa, jos ei tiedä, keitä lähipiiriin kuuluu. Asiaa vaikeuttaa se, että lähipiirille löytyy omat – osittain yhtenevät ja osittain eriävät – määritelmänsä yhteisölainsäädännöstä, kirjanpitosäännöksistä ja verolaeista. Ne kaikki on osattava, koska ne kaikki koskevat kaikkia yhtiöitä.

Osakeyhtiölain lähipiirisäätelyn tarkoitus on suojata velkojia, omistajia (esim. johdon saama ansioton etu on omistajilta pois) ja turvata osakkaiden yhdenvertaisuus (jos yksi saa jotain, mikä ei hänelle kuulu, se on muilta pois). Kirjanpitosäännösten tavoitteena taas on läpinäkyvyyden turvaaminen – niissä ei oteta mitään kantaa itse tapahtumien hyväksyttävyyteen. Verolainsäädännöllä taas pyritään estämään verojen välttely, kiertäminen tai minimoiminen keinotekoisilla järjestelyillä.

Katse lähipiiritapahtumiin

Lähipiiritapahtumia taas voi löytyä kaikkialta kirjanpidosta: myynneistä, ostoista, palkoista, saamisista, veloista ja vastuista. Voipa yhtiön omaisuuskin olla enemmän lähipiirin kuin yhtiön etua edistävässä käytössä.

Lähipiiritapahtumissa, jos missä, tarvitaan ammatillista harkintaa, koska sallitun ja kielletyn raja ei ole mustavalkoinen. Lähtökohtaisesti lähipiiritapahtumissa ei ole mitään pahaa ja ne ovat täysin sallittuja. Hyvin usein liiketoimet lähipiirin kanssa voivat mitä suurimmassa määrin edistää yhtiön etua ja voiton tavoittelua. Toisaalta asia voi olla juuri päinvastoin ja juuri lähipiiritapahtumilla on mahdollista tehdä monenlaisia kikkailuja, jotka lopulta vaikuttavat myös siihen, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan.

Keitä yhtiön lähipiiriin kuuluu ja miten se tilintarkastuksessa selvitetään? Mitä erilaisia lähipiiritapahtumia on osattava huomioida ja miten tilintarkastajan pitäisi niihin suhtautua? Mitä niistä pitäisi raportoida vai pitäisikö raportoida ollenkaan? ST-Akatemian uusi koulutus ”Lähipiiri tilintarkastuksessa: tunnista, löydä, arvioi” tarjoaa eväät luovia lähipiiritapahtumien karikoissa.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Arvonmääritys ei ole enää mutua

Lisää si Arvonmääritysten merkitys yritystoiminnassa tuntuu vain jatkavan kasvuaan. Omassa työssäni PwC:llä tarve määrittää arvo […]
Lue lisää
Blogit

Verotuksen ja kirjanpidon väliset erot haasteena veroilmoituksen laadinnassa

Timo Partanen: Vaikka osakeyhtiön veroilmoitus perustuukin pitkälti yhtiön tilinpäätökseen, on verotuksen ja kirjanpidon välillä lukuisia […]
Lue lisää
Blogit

Mikä siinä tilintarkastuksessa oikein maksaa?

Riitta Laine: Mitkä tekijät kasvattavat tilintarkastukseen kuluvaa aikaa? Tilintarkastukseen käytetty aika vaikuttaa hintaan.
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top