Osakeyhtiön tilinpäätösmalli – vastauksia tilinpäättäjän haasteisiin ja varautumista uudistuvaan kirjanpitolakiin

Jukka Torkkeli: Apua tilinpäätösten laadintaan voi hakea erilaisista tilinpäätösmallikirjoista, mallipohjista ja tarkastuslistoista. Nämä auttavat palauttamaan

Jukka Torkkeli, KHT

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli on ilmestynyt vuosittain ST-Akatemian ja aiemmin KHT-Median julkaisemana jo vuosikymmeniä. Julkaisulla on keskeinen merkitys hyvän tilinpäätöstavan edistämisessä ja säännösten mukaisten tilinpäätösten laadinnassa. Nykyisin Osakeyhtiön tilinpäätösmalli ilmestyy myös online-julkaisuna. Uudistus on parantanut ajantasaisen tiedon hyödyntämismahdollisuuksia huomattavasti. Julkaisun sisällöstä vastaa vuosittaisen päivittäjän ohella Suomen Tilintarkastajat ry:n kirjanpitotoimikunta. Vuoden 2015 päivityksestä vastaa KHT Jukka Torkkeli. Tässä kirjoituksessa Jukka kuvaa keskeisimpiä osakeyhtiöiden vuoden 2015 tilinpäätökseen vaikuttavia muutoksia.

Onko vuoden 2015 tilinpäätöksissä nähtävissä erityisiä haasteita ja mitkä ovat vinkkisi tilinpäättäjille?

Kokemusperusteisesti voidaan sanoa, että tilinpäätöksen tekemistä helpottaa ennakoiva valmistautuminen tilinpäätöskiireisiin mm. selvittämällä mahdolliset tilikauden aikana kertyneet epäselvyydet ja perehtymällä uusiin tilinpäätösvaatimuksiin jo ennen hektisintä tilinpäätösaikaa. Lisäksi apua tilinpäätösten laadintaan voi hakea erilaisista tilinpäätösmallikirjoista, mallipohjista ja tarkastuslistoista. Nämä auttavat palauttamaan mieleen tilinpäätösnormistojen vaatimukset ja siten tehostavat tilinpäätösurakkaa. Tilinpäätösmalleja hyödyntäessä tilinpäättäjän on myös hyvä muistaa, että nykyinenkin voimassa oleva kirjanpitolaki sisältää useita helpotuksia pienille yrityksille tilinpäätöksen kattavuuden osalta. Mm. Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -julkaisussa on omana lukunaan pienen yhtiön tilinpäätösmalli ja esimerkkitasekirja.

En usko, että vuoden 2015 tilinpäätösten tekijöillä on erityisiä haasteita normistojen muutosten kautta, ellei uutta kirjanpitolakia ehditä hyväksyä ja siten ottaa joissakin yhtiöissä käyttöön jo nyt päättyvän tilikauden osalta.  Jokavuotisena ongelmana tilinpäätöksien osalta on yleensä ollut ajan ja resurssien riittävyys, oli kyseessä sitten pieni tai iso yhtiö. Vaikka tilinpäätösten osalta kausiluonteisuus kuuluukin asiaan, voi edellä mainitulla hyvällä valmistautumisella helpottaa kiireajan hektisyyttä ja samalla vähentää ajankäyttöön liittyviä riskitekijöitä tilinpäätöksen oikeellisuuden kannalta. Kuten elämän muidenkin kiireiden osalta, myös tilinpäättäjien on hyvä pitää pää kylmänä kaiken hektisyyden keskellä.

Kuinka Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -julkaisussa muutokset näkyvät ja kuinka julkaisussa huomioidaan uusi kirjanpitolaki?

Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -julkaisun päivityksessä elettiin vuonna 2015 tietynlaista siirtymäkautta tilinpäättäjien odottaessa kirjanpitolain uudistuksen vaikutuksia tilinpäätösmalliin. Vuoden 2015 aikana ei ilmestynyt uusia kirjanpitolautakunnan yleisohjeita, ja kirjanpitolautakunnan päätösten määrä oli suhteellisen maltillinen. Loppuvuodelle jännitettävää riittää siinä, ehditäänkö kirjanpitolain uudistus hyväksyä vuoden 2015 aikana, jolloin uudistuvan normiston hyödyntäminen olisi mahdollista jo 2015 päättyvällä tilikaudella.

Osakeyhtiön tilinpäätösmallin marraskuussa ilmestyneen painetun version osalta emme luonnollisesti pysty huomioimaan uuden kirjanpitolain vaikutuksia, mutta julkaisun online-versio antaa meille mahdollisuuden reagoida hyvin nopeasti kirjanpitolain uudistukseen. Itseasiassa Osakeyhtiön tilinpäätösmallin online-julkaisua täydennetään heti uuden lain voimaan tulon jälkeen lisäosalla, jossa kuvataan uuden kirjanpitolain vaikutuksia osakeyhtiöiden tilinpäätökseen.

Yksi vuoden 2015 uusista, mielestäni keskeisimmistä kirjanpitolautakunnan päätöksistä koskee tilinpäätöksen allekirjoittamiseen liittyvän hallituksen kokouksen vapaaehtoisuutta. Kilan lausunnon 1943/2015 perusteella kirjanpitolaki ei vaadi, että allekirjoitusta varten tulisi pitää erillinen kokous ja tehdä tilinpäätöksen allekirjoittamisesta erillinen päätös, vaan päätösvaltaisen hallituksen allekirjoitukset ovat riittävä osoitus tilinpäätöksen hyväksymisestä. Muut mielenkiintoiset lausunnot päivitysajalta koskivat mm. kanta-asiakasohjelmien muodossa myönnettyjen asiakasetujen kirjaamista ja esittämistä tilinpäätöksessä (1932/2014) ja myyntituottojen kirjaamista yhä kasvavan peliliiketoiminnan osalta (1934/2014).

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Suosittu ESG-R yritysvalmennus starttaa jälleen syksyllä!

Suosittu ESG-R yritysvalmennus on tullut tämän kevään osalta päätökseen. Tiukan lopputentin jälkeen kouraansa sai ESG-R-asiantuntijan […]
Lue lisää
Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top