Sijoitusten kirjanpito yhdistyksissä ja säätiöissä – monimutkaista vai ei?

Kirsi Aromäki, KHT, KPMG Oy Ab

Yhdistysten ja säätiöiden taloudenhoidon päämääränä on toteuttaa toimintaa sääntöjen mukaisesti nyt ja tulevaisuudessa. Keskeistä on huolehtia sijoitustoiminnan suunnitelmallisuudesta sekä pitkälläkin tähtäimellä kestävästä varainkäytöstä. Vaikka vastuu huolellisen varainkäytön suunnitelman ja sijoitussuunnitelman laatimisesta on yhteisöjen hallituksilla, tulee taloushallinnon pystyä tuottamaan luotettavaa ja ajantasaista raportointia päätöksenteon tueksi.

Huomioi sijoitustoiminnan aikajänne ja tuottotavoitteet

Sijoittamisessa on otettava huomioon sekä lyhyen aikavälin likviditeetti että pitkän ajan rahoitustarpeet. Sijoitusten allokaatiota mietittäessä on huomioitava sijoitustoiminnan aikajänne sekä minkälaista tuottoa halutaan tavoitella. Aikajänteellä on vaikutusta myös siihen, miten sijoitukset luokitellaan taseessa ja miten ne tulee arvostaa tilinpäätöksessä. Kun arvioidaan, mihin tase-erään sijoitus tulee luokitella, sijoituksen kesto on merkittävämpi kuin sijoitushyödykkeen laatu ja muut ominaisuudet.

Jos käytät ulkopuolista varainhoitajaa, älä harhaudu oikaisemaan kirjanpidossa

Varsin usein sijoitusomaisuuden hoito on ulkoistettu ulkopuoliselle varainhoitajalle. Moni haluaisi oikaista kirjanpidossa ja kirjata tuotot ja kulut suoraan varainhoitajien raporttien mukaisesti. Markkinat kuitenkin heilahtelevat, ja hankintahintoihin voi olla tarpeen kirjata arvonalennuksia. Näissä tapauksissa tehdyt arvonalennukset ja niiden palautukset eivät ilmene suoraan varainhoitajien raporteista.

Syyskuisessa Yhdistykset ja säätiöt – kirjanpitolaki ja sijoitustoiminta käytännössä -koulutuksessa käymme läpi sijoitusomaisuuden tapahtumien käsittelyä kirjanpidossa. Lisäksi luvassa on kokemuksia erilaisista ratkaisumalleista kirjanpidon ja omaisuudenhoitoraporttien välisen eroavuuden käsittelystä.

Mitä uusi kirjanpitolaki tuo mukanaan?

Uusi kirjanpitolaki mahdollistaa yhdistysten ja säätiöiden sijoitusten arvostamisen käypään arvoon. Kun siirrytään rahoitusvälineiden perinteisestä arvostuskäytännöstä käypään arvoon arvostamiseen, on tärkeää selvittää IAS-säännökset huolellisesti. On osattava muun muassa tulkita, mitkä sijoituksista ovat IAS-säännösten tarkoittamia rahoitusvälineitä ja mihin käypään arvoon arvostamista voidaan soveltaa.

Valmistaudu ajoissa

Siirtyminen käyvän arvon arvostamiseen on vaativa prosessi. Kirjanpitolain mukaan tällaisessa merkitsemisessä ja esittämisessä tilinpäätöksessä on noudatettava kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Standardien mukaiset liitetietovaatimukset ovat laajat ja monimuotoiset.

Jos IAS-standardit eivät ole tuttuja, siirtyminen käyvän arvon arvostukseen voi olla opettavainen, joskin haasteellinen kokemus. Kannattaakin valmistautua ajoissa!