Tärkeimmät talouden mittarit yritysjohdon ja tilintarkastajan silmin

Kari Rantala: Tilinpäätöksen lukija kiinnittää päätöksiä tehdessään yleensä huomiota kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen. Myös yhtiön

Kari Rantala, KHT, JHT, PwC 

Tilinpäätöksen lukija kiinnittää päätöksiä tehdessään yleensä huomiota kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen. Myös yhtiön johdolle ja omistajille ne ovat keskeisiä talouden mittareita. Siksi tilintarkastajakin haluaa näiden seikkojen olevan tilinpäätöksessä olennaisesti oikein.

Yksittäisten, lakien ja asetusten perusteella määräytyvien, tietojen ilmoittamisen lisäksi tilinpäätöstä on tarkasteltava myös kokonaisuutena. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuuden periaatteen mukaisesti. Kaikki oikean ja riittävän kuvan kannalta olennaiset seikat tulee ilmetä tilinpäätöksestä.

Tärkeimmät talouden mittarit kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius   

Tilannetta arvioidaan tällöin tilinpäätöksen lukijan kannalta. Tilinpäätöksen lukijathan voivat toisaalta edustaa hyvin erilaisia intressejä kuten rahoittajat, omistajat, verottaja, kilpailijat, asiakkaat, tavarantoimittajat. Yleensä tilinpäätöksen perusteella pyritään arvioimaan, mikä on yrityksen tilanne nyt ja sen tulevaisuuden näkymät. Tilinpäätöksen laatijalle tämä asettaa erityisiä haasteita.

Oikean ja riittävän kokonaiskuvan muodostumisen kannalta on keskeistä, että tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja liitetiedot) antaa oikean kuvan yrityksen kannattavuudesta, vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Näihin seikkoihin tilinpäätöksen lukijakin yleensä kiinnittää huomiota tehdessään päätöksiä. Ne ovat myös yhtiön johdon ja omistajien kannalta keskeisiä talouden mittareita. Tästä syystä myös tilintarkastaja haluaa, että nämä seikat ovat tilinpäätöksessä olennaisesti oikein. Tilinpäätöksen laatijan tulee näin ollen pitää nämä asiat mielessään tilinpäätöstä laatiessaan.

Huomio tuloslaskelman ja taseen keskeisiin eriin ja liitetietoihin

Tilinpäätöksen laatijalle edellä mainittu tarkoittaa, että tuloslaskelman ja taseen keskeiset erät tulee olla oikein ja liitetiedot säännösten mukaiset. Liikevaihto, liiketulos ja tilikauden tulos sekä niihin vaikuttavat erät täytyy olla olennaisesti oikein määritelty ja vertailukelpoisuus edelliseen vuoteen on tarvittaessa huomioitu.

Jaksotus- ja arvostus- periaatteiden tulee olla säännösten mukaisia. Tarkastettavuuden osalta on muistettava, että tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt ovat riittävän yksityiskohtaiset siten, että tase-erien sisältö ja mahdolliset laskentaperiaatteet ovat tarkastettavissa.

Aktivointimahdollisuus ja -pakko

Taseen osalta on tärkeää, että pysyvien vastaavien aktivointiperusteet ja poistolaskenta ovat säännösten mukaisia. Tulee muistaa, miltä osin on olemassa aktivointipakko ja miltä osin aktivointimahdollisuus. Aktivointimahdollisuus edellyttää yleensä realistista laskelmaa tulonodotuksista. Erityistä huomiota tulee kiinnittää liikearvojen arvostukseen. Poistosuunnitelmaa tulee arvioida tilinpäätöshetkellä ja tarvittaessa tehdä muutoksia poistoaikoihin siten, että ne vastaavat hyödykkeiden taloudellista pitoaikaa.

Epäkuranttius, alimman arvon periaate ja kuranttiuden arviointi

Vaihto-omaisuuden osalta ongelmia tuottaa useimmiten epäkuranttiuden huomioiminen sekä alimman arvon periaate. Epäkuranttiuden huomioimiseksi tulisi olla selkeä periaate ja alimman arvon osalta tulee muistaa tehdä hyödykekohtainen arvio siitä, mikä on tiedossa oleva alin hinta tilinpäätöksen laadintahetkellä.

Saamisten kuranttiuden arviointi edellyttää aina johdon kannanottoa ja perusteluita, mikäli alaskirjauksia ei erääntyneistä saatavista tehdä. Likvideihin varoihin on usein sisällytetty vakuudeksi pantattuja pankkitilejä ja konsernitilisaamisia muilta konserniyhtiöiltä, jotka käytännössä ovat muita saamisia.

Laskentaperiaatteiden muutokset ja virheet  

Laskentaperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikausien virheet korjataan yleensä suoraan omaan pääomaan erään ”edellisten tilikausien voitto”. Vähäiset virheiden korjaukset ja muutokset voidaan edelleen kirjata tuloslaskelmaan. Mikäli omaan pääomaan on kirjattu ko. eriä, tulee muistaa korjata vertailuvuoden tasetta ja antaa tarvittavat liitetiedot.

Lyhyt- ja pitkäaikaiset lainat ja liitetiedot

Vieraassa pääomassa tulee muistaa jakaa lainat lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen osuuteen, jotta maksuvalmiudesta saadaan oikea kuva. Hankinnat ja niihin liittyvät velat kirjataan tilinpäätökseen suoriteperiaatteen mukaan, vaikka maksutapahtuma tai käyttöönotto olisivat vasta seuraavalla tilikaudella.

Liitetietojen osalta tulee muistaa, että vain mikroyrityksillä oikean ja riittävän kuvan saavuttamiseen riittää pien- ja mikroyritysasetuksen mukaiset tiedot. Mikäli mikroyrityksen tilinpäätökseen sisältyy kriittiseltä vaikuttavia seikkoja, esimerkiksi maksuvalmius, niin on suositeltava harkita laajempia liitetietoja. Liitetiedoista usein unohtuu erilaisiin pitkäaikaisiin sopimuksiin liittyvät vastuut.

Tilinpäätöksen lukija tarvitsee myös toimialatuntemusta

Vaikka tilintarkastaja pyrkii osaltaan varmistamaan, että tilinpäätös antaa kirjanpitolain mukaisesti olennaisesti oikean ja riittävän kuvan yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, niin moni asia jää tilinpäätöksen laatijan vastuulle. Myös tilinpäätöksen lukijalla on oma vastuunsa. Tilinpäätöksen lukijalla täytyy olla riittävä taloudellisten lainalaisuuksien tuntemus sekä usein myös toimialaosaamista voidakseen ymmärtää yrityksen tilannetta ja kehitystä tilinpäätöksen perusteella.

Silti tulevaisuus voi aina kuitenkin yllättää varovaisenkin tilinpäätöksen laatijan ja tilintarkastajan, vaikka tilinpäätös olisikin oikein laadittu.

Yritystoiminnan ja yrittäjyyden syöverit tuntevalla Karilla on vierähtänyt jo yli 20 vuotta päätoimisena tilintarkastajana. #tunnetilintarkastajasi  

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää
Blogit

Kouluttautuminen ESG-raportoinnin asiantuntijaksi

ESG-raportointi, kestävyysraportointi, vastuullisuusraportointi… rakkaalla lapsella on monta nimeä. Vaikka nimityksiä on monia, on yksi asia […]
Lue lisää
Blogit

ESG-raportointi – 3 vinkkiä ensikertalaisille

“Mikä on ESG-raportointi ja mistä lähteä liikkeelle?”, kysyy tällä hetkellä moni. ESG Advisor Katja Tolkilla […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top