Tilinpäätös kertoo yrityksestä paljon – mutta ymmärrätkö sitä?

Harri Seppänen: ”I just wanted to be a businessman, and to me, the best way

Harri Seppänen, riippumaton arvonmääritysten ja taloudellisten analyysien analyytikko, EBS Academic Advisor, Research Associate Aalto-yliopistossa. Harrilla on lähes 30 vuoden kokemus arvonmäärityksien tekemisestä ja niiden kouluttamisesta.

”I just wanted to be a businessman, and to me, the best way to understand business was to be an accountant.”

Näin on sanonut amerikkalainen liikemies Aubrey McClendon. Hän on ollut perustamassa Chesapeake Energy Corporationia, jonka liikevaihto on parhaimmillaan ollut yli 20 miljardia euroa.

Mitä mittaat, sitä…

Usein sanotaan, että toiminnan mittaaminen on edellytys tavoitteisiin pääsemiseksi: Sitä saat, mitä mittaat. Ja mitä et mittaa, sitä et ainakaan saa.

Yritystasolla taloudellisena tavoitteena on usein omistaja-arvon luominen eli taloudellisten voittojen tekeminen. Yhteiskunnassamme rahalla on usein merkitystä lähes kaikessa toiminnassa – pidimme siitä tai emme. Raha mahdollistaa erilaisia päätöksiä ja toimia sekä ohjaa ja myös rajoittaa niitä.

Tilinpäätösinformaation rooli

Tilinpäätös mittaa ja raportoi organisaation strategian ja sen toteuttamisen taloudellisia seuraamuksia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Toisin sanoen tilinpäätös mittaa niin koko organisaatiotason päätösten ja toiminnan kuin myös yrityksen yksittäisten henkilöiden tekemien päätösten ja toimien vaikutusta. Tilinpäätös muuttaa organisaation operatiiviset, investointi- ja rahoituspäätökset sekä -toimet rahamääräiseksi informaatioksi.

Tilinpäätösinformaation tärkein tehtävä onkin antaa hyödyllistä informaatiota päätöksenteon tueksi. Nämä päätökset ja tilinpäätöksen hyödyntäminen toiminnan tukena voidaan luokitella kolmeen ryhmään:

  • yrityksen toiminnan ohjaaminen ja seuranta
  • investointi, resurssi sekä rahoituspäätösten tekeminen
  • erilaisten sopimusten ehtojen perusta.

Miksi jokaisen organisaation jäsenen pitäisi ymmärtää tilinpäätösinformaatiota?

Jotta organisaation johdolla ja myös kaikilla jäsenillä olisi yhtenevä näkemys siitä, mihin yritys on menossa ja mikä on parasta koko organisaation kannalta, on oltava yhteinen kieli. Tilinpäätös tarjoaa niin kieliopin kuin sanaston. Yhteinen kieli tehostaa kommunikaatioita eri osapuolten välillä kuin myös vähentää väärinymmärrysten mahdollisuutta.

“Sitä saat, mitä mittaat. Ja mitä et mittaa, sitä et ainakaan saa.”

Standardoitu tilinpäätös antaa lähtökohtaisesti olennaista ja luotettavaa informaatiota päätöksenteon tueksi:

  • Tilinpäätöksen avulla voidaan arvioida asiakkaiden, strategisten kumppaneiden ja alihankkijoiden kyky pitää sopimusehdoista kiinni ja näin hallita myös riskejä.
  • Sen avulla voidaan jopa arvioida asiakkaan potentiaalisia palvelutarpeita ja siis mahdollisuuksia saada aikaan lisämyyntiä.
  • Tilinpäätös antaa myös informaatiota rahoituksen kohteen kyvystä hoitaa taloudelliset velvoitteensa ja taloudellisesta elinkelpoisuudesta.
  • Omistajille tilinpäätös kertoo yrityksen kyvystä tuottaa tuottoa sijoituksellensa – ja kuuluisaa ja joissakin tapauksissa pahamaineistakin omistaja-arvoa.
  • Startup-yritysten rahoittajille ennustetut tilinpäätökset antavat ymmärrystä aloittavan yrityksen taloudellisesta potentiaalista kuin myös rahoitusta etsivän yrittäjän taloudellisesta ymmärryksestä.

Tilinpäätösinformaation ymmärtämättömyydellä voi olla seurauksensa

Tilinpäätösinformaation laaja käyttö erilaisissa sopimuksissa, kuten esimerkiksi palkitsemisjärjestelmissä, luottoehdoissa ja yrityskauppojen earn-out-ehdoissa, edellyttää tilinpäätösinformaation ymmärtämistä. Pahimmillaan ymmärtämättömyys voi johtaa epäedullisiin sopimuksiin ja tappioihin tai pitkällisiin riitatapauksiin siitä, mitä ehto tarkoitti ja onko ehtoon liittyviä mittareita manipuloitu.

Toisaalta tilinpäätös kertoo yrityksen stakeholdereille yrityksen mahdollisista operatiivisten toimien ja resurssien vahvuuksista ja heikkouksista. Yrityksen stakeholdereiden tekemillä päätöksillä on puolestaan vaikutusta yrityksen mahdollisuuksiin sekä sen taloudelliseen suorituskykyyn ja asemaan, jota tilinpäätös mittaa ja raportoi. On siis myös tärkeää ymmärtää, miltä meidän organisaatiomme näyttää ulkopuolisille.

Mutta, tämä kaikki on ehdollista…

Tilinpäätöksen tavoitteena on siis antaa olennaista ja luotettavaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Valitettavasti tilinpäätösstandardit ja säännökset eivät vaadi, että informaation pitäisi olla ymmärrettävää myös maallikolle. Eikä se ole ymmärrettävää välttämättä aina edes talousammattilaiselle johtuen standardien teknisyydestä, laajuudesta sekä soveltamisen vaikeudesta erilaisissa tilanteissa.

Tilinpäätösinformaation oikea ja tehokas hyödyntäminen vaatii systemaattista analysointia, taloudellisten periaatteiden tuntemista ja luonnollisesti itse tilinpäätösinformaation vahvuuksien ja heikkouksien tuntemista. Tämä taito muodostuu kuten muutkin taidot – vain riittävän harjoittelun avulla.

Ihannemaailmassa

Ihannetilanteessa jokainen organisaation jäsen pystyisi tilinpäätöstä katsomalla arvioimaan, mitkä ovat oman tai muun kohdeorganisaation toimintamallit, vahvuudet ja heikkoudet liittyen sen strategiaan sekä operatiivisiin, investointi- ja rahoitustoimintoihin. Tilinpäätös toimisi siis tiiviinä kehikkona yrityksen liiketoiminnan analysoinnissa, kommunikaatioissa ja päätösten perustana.

Organisaation kaikkien jäsenten ei tarvitse silti valita Aubrey McClendonin tietä ja kouluttautua kirjanpitäjiksi. Usein jo perusymmärrys tilinpäätöksestä ja sen analysointimalleista auttaa pitkälle parempien päätösten tekemiseksi organisaation jokapäiväisessä toiminnassa.

Lisää samasta aiheesta

Blogit

Tilintarkastusasiakkaan raportointiin vaikuttavien tietovirtojen tunteminen ja riskien arviointi

ISA 315 -standardin mukaan tilintarkastajan on riskienarviointitoimenpiteitä suorittamalla muodostettava käsitys tarkastettavan yhteisön tilinpäätöksen laatimisen kannalta […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpito on täynnä haastavia kysymyksiä!

Kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyy lukuisia erityiskysymyksiä, joita tulee käytännössä ratkaista tapauskohtaisesti. Viime vuosien aikana on […]
Lue lisää
Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top