Tilinpäätössuunnittelussa hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Hyvällä tilinpäätössuunnittelulla varmistetaan oikeat ja riittävät tiedot sisältävä tilinpäätös sekä sujuva ja aikatauluissa pysyvä laadintaprosessi.

Tilinpäätös on laajasti julkinen ja sitä hyödyntävät erilaiset sidosryhmät aina toimittajista ja rahoittajista asiakkaisiin, ostoaikeissa oleviin yhtiöihin sekä potentiaalisiin työntekijäkandidaatteihin. Tilinpäätökseen kannattaa siis panostaa ja ennen tilikauden vaihtumista tehdä katsaus siihen, miltä tilinpäätös tämän hetken lukujen ja tunnuslukujen valossa tulee näyttämään, pohtia tilinpäätöksen tavoitteet ja miten avoimesti siinä halutaan viestiä asioista, vai halutaanko ennemminkin arkaluontoisempia asioita pyrkiä viestimään lakisääteiset minimivaateet täyttäen.

Mitä tilinpäätössuunnittelu pitää sisällään?

Tilinpäätössuunnittelussa tehdään katsaus loppuvuoden lukujen pohjalta tulevaan tilinpäätökseen ja siitä laskettaviin tunnuslukuihin, käydään läpi tilikaudelta keskeneräisenä olevat tilinpäätökseen vaikuttavat asiat, liitetietoihin tulevat vastuut, suunnitellaan verotus sekä käydään läpi tilinpäätöksen laadintaan liittyvät aikataulut ja prosessi.

Olennaiset tilinpäätöksen luvut on syytä käydä alustavasti läpi jo ennen tilikauden päättymistä, pohtia taseen pysyvien vastaavien arvostukset kohdalleen, miettiä onko jotakin aktivoitavia kuluja, joita tilikaudella ei ole aktivoitu ja tarkastaa poistosuunnitelmien paikkaansa pitävyydet ja taloudelliset pitoajat. Lisäksi oman pääoman tilanteeseen on hyvä luoda katsaus. Jos oma pääoma uhkaa mennä negatiiviseksi loppuvuonna, ehditään tarvittavat toimenpiteet suunnitteleman vielä ennen tilikauden päättymistä. Koronavuonna on yhtiöillä saattanut olla ajankohtaisena erilaiset avustushankkeet, joissa avustukset tai projektit saattavat jatkua yli tilikauden. Näihin liittyvät tuloutukset ja tase-erät, sekä projektien kertyneet kustannukset on hyvä käydä läpi ennen kuin tilikausi päättyy, jotta varmistetaan että projektit ovat menneet avustushankesuunnitelmien mukaisesti.

Suosittelen laskemaan myös vähintään muutamia yhtiön tavoitteisiin sopivia tunnuslukuja ja analysoimaan näiden kehitystä viime vuoteen ja tavoitteisiin nähden, vaikka yhtiö ei olisikaan velvollinen laatimaan toimintakertomusta ja sen yhteydessä esittämään lakisääteisiä tunnuslukuja. Sidosryhmät arvioivat yhtiön taloudellista tilannetta usein tunnuslukujen valossa ja siksi on hyvä tiedostaa miltä omat tunnusluvut tulevat tilinpäätöksestä laskettuna näyttämään. Tunnuslukuihin voi ehtiä myös hyvin vielä vaikuttamaan, jos joku näistä ei ole tavoitteiden mukainen. Hyvänä esimerkkinä esimerkiksi iso myyntisaamisten tilanne, jolla on vaikutus erinäisiin tunnuslukuihin ja kun erääntyneet, perimättä jääneet myyntisaamiset kotiutetaan tehokkaasti ennen vuoden vaihdetta, saa sillä tavoin parannettua esimerkiksi myyntisaamisten kiertonopeutta.

Liitetietoihin tulee yhtiöllä esitettäväksi useita vastuuasioita, jotka voi vaatia erilaisten sopimusten läpikäyntiä ja tiedon keräämistä organisaation eri tahoilta, minkä vuoksi liitetietoihin kannattaa hetkeksi myös pysähtyä tilinpäätöksen suunnitteluvaiheessa. Lisätietoja liitetiedoista ja taseen ulkopuolisten erien vaikutuksesta tilinpäätökseen voit lukea Tuomas Honkamäen kirjoittamasta blogista.

Tilinpäätöksestä löytyy joustokohtia

Vaikka tilinpäätöksessä käytettävät laskentaperiaatteet ovat pitkälti kirjanpitolain ja asetusten säätelemiä ja laskentaperiaatteissa on noudatettava johdonmukaisuutta, tilinpäätöksestä löytyy myös jouston varaa.

Osa omaisuuseristä on pakko aktivoida kirjanpitolain mukaisesti, mutta esimerkiksi osaa aineettomista hyödykkeistä koskee aktivoinnin vapaaehtoisuus. Esimerkiksi tuotekehityskustannukset sekä vuokrahuoneistoon tehdyt suuret korjausmenot ovat vapaaehtoisesti aktivoitavissa. Aktivoinneilla pystytään vaikuttamaan tulokseen.

Poistosuunnitelmia ja taloudellisia pitoaikoja tarkastelemalla voi löytyä myös päivitettävää ja poistosuunnitelman muutos vaikuttaa suoraan tilikauden tulokseen.

Tuloutuksen laskentaperiaatteiden valinnoilla vaikutetaan tilikaudelle muodostuvaan tulokseen. Toiminta on voinut muuttua ja yhtiö esimerkiksi ryhtynyt tekemään pienempien projektien sijaan myös laajempia projekteja, joiden sopimussummat merkittäviä ja projekteja on kesken tilinpäätöshetkellä. Tällöin voi esimerkiksi olla viisasta pohtia osatuloutuksen käyttöönottoa laajemmissa projekteissa. Laskentaperiaatteiden valinnassa toki täytyy muistaa johdonmukaisuus tilikausien välillä ja perustellut valinnat.

Katsaus veroasioihin tilinpäätössuunnittelun yhteydessä

Tilinpäätössuunnittelun yhteydessä on myös korkea aika tehdä katsaus verotuksen suunnitteluun, jos sitä ei ole tehty aiemmin tilikaudella. Esimerkiksi omistajayrittäjävetoisissa yhtiöissä on hyvä tehdä katsaus siihen paljonko tullaan nostamaan palkkana ja paljonko osinkoina. Myös ennakkoverojen muutokset tässä kohtaa ovat vielä mahdollisia, mikäli ennakot eivät vastaa todellisuutta. Tilikaudella tapahtuneisiin yli 50 %:n omistajanvaihdoksiin yhtiöissä, joissa on käyttämättömiä tappiota, jotka uhkaavat vanheta, on tilinpäätössuunnittelun yhteydessä viimeinen aika hakea näihin poikkeuslupaa, jolloin saadaan hyödynnettyä myös vanhat tappiot tarpeen mukaan. Poistojen hyllyttäminen voi jossakin tilanteissa olla myös tarpeen, mikäli yhtiöllä on käyttämättömiä tappioita, jotka uhkaavat vanhentua tai yhtiö tekee muutoin tappiollisen tuloksen. Hyllypoistoilla ei ole vanhenemisaikaa, toisin kuin vahvistetuilla tappioilla. Konserneissa konserniavut ovat myös oiva keino pyrkiä tasaamaan konsernien verorasitusta, mikäli konserniavustuslain edellytykset täyttyvät.

Kirjoittaja: Minna Helin, KTM, Financial Advisor, Gallant Oy

Koulutukset ja kirjat

Tutustu tilinpäättäjille tarkoitettuihin koulutuksiin sekä kirjoihin

Lue myös Riitta Laineen blogikirjoitus: Tilintarkastaja keskittyy olennaisiin virheisiin

Lisää samasta aiheesta

Blogit

ESG-koulutukset: missä järjestyksessä ne suoritetaan Rajaton-koulutuspalvelussa?

Miten ja mitkä ESG-koulutukset kannattaa käydä läpi Rajattomassa? Kestävyysraportoinnin aloittaminen on monissa yrityksissä ajankohtaista ja […]
Lue lisää
Blogit

Sähköisen taloushallinnon datan hyödyntäminen pk-yritysten tilintarkastuksissa

Tietojärjestelmät kehittyvät – pysytkö mukana? Viime vuosien aikana erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon sähköistyminen […]
Lue lisää
Blogit

Kirjanpidon tietopalvelu – kunnan ja kuntayhtymän kirjanpito

Säännöllisesti päivittyvä ja käytännönläheinen Kirjanpidon tietopalvelu on loistava apuväline jokaiselle kirjanpidon ja tilinpäätöksen parissa toimivalle. […]
Lue lisää

Lisää samasta aiheesta

Poimintoja ST-Akatemian tuotteista ja palveluista

Scroll to Top