Taloushallinnon säädökset | Onlinejulkaisu

Viimeisin päivitys 5/2022. Seuraava päivitys 12/2022

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)
Saatavana myös painettuna kirjana

Kuvaus

Taloushallinnon säädökset -julkaisu sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön.

Julkaisun ns. perusosuus sisältää yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopaperilainsäädäntöön sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet. Sen päivityksessä on huomioitu mm. lukuisat verolakeihin tulleet muutokset. Mukana ovat myös kirjanpitolautakunnan uusimmat yleisohjeet ja lausunnot.

Lisämateriaalit-osuus sisältää lisäksi tärkeimmät säädökset ruotsin kielellä, ajantasaista rahoitus-, luotto- ja vakuutuslaitoksia koskevaa erityislainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä listayhtiötä koskevaa ohjeistusta.

Taloushallinnon säädökset -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

 • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
 • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
 • hyödynnät monipuoliset muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

Onlinejulkaisu päivitetään kaksi kertaa vuodessa.

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-267-8
YKL 69.2

Sulkeissa on mainittu viimeisin huomioitu muutossäädös.

Esipuhe

1 Yhteisöjen toiminta

Johdanto
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122 (314/2018)
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 (1367/2021)
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625 (1601/2009)
Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 (16/2021)
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 22.12.2009/1600 (548/2010)
Osuuskuntalaki 14.6.2013/421 (1368/2021)
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 14.6.2013/422
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389 (626/2016)
Yhdistyslaki 26.5.1989/503 (336/2020)
Säätiölaki 24.4.2015/487 (337/2020)
Laki säätiölain voimaanpanosta 24.4.2015/488
Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774 (1359/2021) KUMOTTU
Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista 19.11.2021/946 UUSI
Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778 (264/1999)
Toiminimilaki 2.2.1979/128 (546/2019)
Prokuralaki 2.2.1979/130 (433/2013)
Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129 (1161/2021)
Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208 (439/2017)
Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506 (616/2015)
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299 (1154/2015)
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444 (1286/2021)
Kilpailulaki 12.8.2011/948 (971/2021)

2 Kirjanpito ja tilinpäätös

Johdanto
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753
Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784 (1186/2021)
Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a (1211/2015)
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 1.9.2011/1012 (1251/2015)
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 1.9.2011/1011
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta 30.12.2015/1621

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet

 • Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi 13.12.2005
 • Kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 31.1.2006
 • Laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006
 • Toimintakertomuksen laatimisesta 12.9.2006
 • Ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006
 • Tuloslaskelman ja taseen esittämisestä 21.11.2006
 • Rahoituslaskelman laatimisesta 30.1.2007
 • Suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007
 • Tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 30.9.2008
 • Henkilöstörahaston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä arvonmäärityksestä 11.06.2013
 • Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 1.2.2017
 • Konsernitilinpäätöksen laatiminen 28.3.2017
 • Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä 5.6.2017
 • Arvonlisäveron kirjaamisesta 31.10.2017
 • Kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 20.4.2021 UUSI

Kirjanpitolautakunnan lausuntoja

 • Osakekannustinjärjestelytn kirjanpitokäsittelystä 15.1.2020/1998
 • Omaehtoinen lausunto verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi pien- tai mikro-yrityksessä 11.3.2020/1999
 • Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseski yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa 25.3.2020/2000
 • Tytäryhtiösulautumisesta käypiin arvoihin 25.3.2020/2001
 • Pankkitapahtumien merkitsemisestä pääkirjanpitoon 24.6.2020/2002
 • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta 24.6.2020/2003
 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 22.9.2020/2004
 • Omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista 29.9.2020/2005
 • Eräistä konsernitilinpäätökseen liittyvistä kysymyksistä, kun emoyritys on mikro- tai pienyritys 6.10.2020/2006
 • Kirjanpitoaineisto säilyttämisestä 6.10.2020/2007
 • Ammatillisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksottamisesta 3.11.2020/2008
 • Osakekannustinjärjestelyn kirjanpitokäsittelystä, kun järjestelystä huolehtii kolmas taho 1.12.2020/2009
 • Täydennetty omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista sekä pienyrityspoikkeuksesta 12.1.2021/2010
 • Rakennusliikkeen lisärakennushankkeen tulouttamisesta 12.1.2021/2011
 • Tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä konsernitilinpäätökseen 12.1.2021/2012
 • Perustajaurakointiin liittyvän yhtiövelan käsittelystä 9.2.2021/2013
 • Tilinpäätöksen hyväksymispäivämäärään ja allekirjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä 9.3.2021/2014
 • Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisajan pidentämiseksi yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa 23.3.2021
 • Lisenssitulojen jaksottamisesta ohjelmistoliiketoiminnassa 20.4.2021
 • Avustusten myöntämiseen järjestöille liittyvistä kysymyksistä 1.6.2021
 • Laskutuspalveluja tarjoavan yrityksen tuloslaskelmaan merkittävistä eristä 2.11.2021
 • Maa- ja metsätaloutta harjoittavan osakeyhtiön varojen arvostamisesta toimintamuodon muutoksen yhteydessä 16.11.2021
 • Osamaksuvelkojen merkitsemisestä taseeseen 16.11.2021
 • Omien osakkeiden hankinnan yhteydessä maksettavan varainsiirtoveron kirjanpitokäsittelystä 1.2.2022

3 Tilintarkastus

Johdanto
Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141 (1131/2018)
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 26.11.2015/1377 (653/2016)
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 18.9.2015/1142
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

4 Arvopaperit

Johdanto
Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746 (942/2021)
Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878 (976/2021)
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 20.12.2012/1020 (1441/2016)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta

5 Verotus

Johdanto
Tuloverolaki 30.12.1992/1535 (1360/2021)
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 (1361/2021)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 21.11.1986/825 (1190/2020)
Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 (1369/2021)
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 21.12.2016/1356 (1279/2021)
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142 (1582/2019)
Laki vuoden 2022 tuloveroasteikosta 16.12.2021/1131
Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931 (1170/2021)
Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118 (781/2020)
Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124 (914/2018)
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9.9.2016/771 (959/2021)
Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 (1265/2021)
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768 (1218/2021)
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 28.11.1986/846 (730/2019)

LISÄMATERIAALIT

6 Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita

7 Eläkesäätiöitä, sijoitusrahastoja, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita

Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28.12.2001/1501 (237/2021)
Säästöpankkilaki 28.12.2001/1502 (1365/2021)
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 14.6.2013/423
Sijoituspalvelulaki 14.12.2012/747 (1364/2021)
Vakuutusyhtiölaki 18.7.2008/521 (961/2021)
Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta 18.7.2008/522
Vakuutusyhdistyslaki 31.12.1987/1250 (256/2020)
Sijoitusrahastolaki 22.2.2019/213 (974/2021)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 30.12.2002/1336 (206/2016)
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 9.2.2007/150 (1025/2012)
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta 20.3.2014/231 (258/2019)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen 31.12.2004/1327

8 Arvopapereita koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita

Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 28.12.2017/1070 (940/2021)
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 16.6.2017/348 (246/2021)
Laki arvopaperitileistä 14.12.2012/750 (244/2021)
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta 28.2.2019/257 (1041/2021)
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä 20.12.2012/1019
Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta 20.12.2012/1021
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta 20.12.2012/1022
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle 20.12.2012/1027

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä ja asetuksia

Tilinpäätösdirektiivi 2013/34/EU
Tilintarkastusdirektiivi 2006/43/EY
Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskeva EU-asetus 2014/537/EU

10 Ruotsinkielistä lainsäädäntöä

Bokföringslag 30.12.1997/1336 (655/2021)
Bokföringsförordning 30.12.1997/1339 (1752/2015)
Aktiebolagslag 21.7.2006/624 (1367/2021)
Lag om införande av aktiebolagslagen 21.7.2006/625 (1601/2009)
Revisionslag 18.9.2015/1141 (1131/2018)
Statsrådets förordning om revision 26.11.2015/1377 (653/2016)

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

Asiakaspalvelu on suljettuna keskiviikkona 7.12.2022

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa