Taloushallinnon säädökset | Onlinejulkaisu

Viimeisin päivitys 23.4.2021, seuraava päivitys syksyllä 2021.

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)
Saatavana myös painettuna kirjana

Kuvaus

Taloushallinnon säädökset -julkaisu sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön.

Julkaisun ns. perusosuus sisältää yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopaperilainsäädäntöön sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet. Sen päivityksessä on huomioitu mm. lukuisat verolakeihin tulleet muutokset. Mukana ovat myös kirjanpitolautakunnan uusimmat yleisohjeet ja lausunnot.

Lisämateriaalit-osuus sisältää lisäksi tärkeimmät säädökset ruotsin kielellä, ajantasaista rahoitus-, luotto- ja vakuutuslaitoksia koskevaa erityislainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä listayhtiötä koskevaa ohjeistusta.

Taloushallinnon säädökset -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

  • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
  • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
  • hyödynnät monipuoliset muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

Onlinejulkaisu päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Viimeisin päivitys 23.4.2021.

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-267-8
YKL 69.2

Esipuhe

1 Yhteisöjen toiminta

Johdanto
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625
Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 22.12.2009/1600
Osuuskuntalaki 14.6.2013/421
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 14.6.2013/422
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389
Yhdistyslaki 26.5.1989/503
Säätiölaki 24.4.2015/487
Laki säätiölain voimaanpanosta 24.4.2015/488
Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774
Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778
Toiminimilaki 2.2.1979/128
Prokuralaki 2.2.1979/130
Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129
Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208
Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444
Kilpailulaki 12.8.2011/948

2 Kirjanpito ja tilinpäätös

Johdanto
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753
Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784
Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 1.9.2011/1012
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 1.9.2011/1011
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta 30.12.2015/1621
Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet
Kirjanpitolautakunnan lausuntoja

3 Tilintarkastus

Johdanto
Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 26.11.2015/1377
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 18.9.2015/1142
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

4 Arvopaperit

Johdanto
Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746
Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 20.12.2012/1020
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

5 Verotus

Johdanto
Tuloverolaki 30.12.1992/1535
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 21.11.1986/825
Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 21.12.2016/1356
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142
Laki vuoden 2021 tuloveroasteikosta 30.12.2020/1204
Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931
Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118
Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9.9.2016/771
Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 28.11.1986/846

LISÄMATERIAALIT

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita
Eläkesäätiöitä, sijoitusrahastoja, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28.12.2001/1501
Säästöpankkilaki 28.12.2001/1502
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 14.6.2013/423
Sijoituspalvelulaki 14.12.2012/747
Vakuutusyhtiölaki 18.7.2008/521
Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta 18.7.2008/522
Vakuutusyhdistyslaki 31.12.1987/1250
Sijoitusrahastolaki 22.2.2019/213
Sijoitusrahastolaki 29.1.1999/48 KUMOTTU
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 30.12.2002/1336
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 9.2.2007/150
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta 20.3.2014/231
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen 31.12.2004/1327

Arvopapereita koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 14.12.2012/748 (kumottu)
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 28.12.2017/1070
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 14.12.2012/749 (KUMOTTU)
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 16.6.2017/348
Laki arvopaperitileistä 14.12.2012/750
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä 9.6.2016/438 (kumottu)
Valtiovarainministeriön asetusrahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta 28.2.2019/257
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä 20.12.2012/1019
Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta 20.12.2012/1021
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta 20.12.2012/1022
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle 20.12.2012/1027

Arvopaperipörssin ohjeita ja muuta soveltamisohjeistusta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä ja asetuksia
Tilinpäätösdirektiivi 2013/34/EU
Tilintarkastusdirektiivi 2006/43/EY
Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskeva EU-asetus 2014/537/EU

Ruotsinkielistä lainsäädäntöä
Bokföringslag 30.12.1997/1336
Bokföringsförordning 30.12.1997/1339
Aktiebolagslag 21.7.2006/624
Lag om införande av aktiebolagslagen 21.7.2006/625
Revisionslag 18.9.2015/1141
Statsrådets förordning om revision 26.11.2015/1377

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Palvelemme arkisin klo 9–11 ja 13–15
p. 09 7552 2010 | Yhteydenottolomake
aspa@stakatemia.fi

  • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
  • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa