Taloushallinnon säädökset | Onlinejulkaisu

Viimeisin päivitys 12/2021. Seuraava päivitys 4/2022.

0 (+ alv 10 %)

Jatkuva tilaus, laskutuskausi 12 kk (ks. tilausehdot)
Saatavana myös painettuna kirjana

Kuvaus

Taloushallinnon säädökset -julkaisu sisältää taloushallinnon ammattilaisen työssään tarvitseman keskeisen lainsäädännön.

Julkaisun ns. perusosuus sisältää yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon, tilintarkastukseen, arvopaperilainsäädäntöön sekä verotukseen liittyvät tärkeimmät lait, asetukset ja viranomaisohjeet. Sen päivityksessä on huomioitu mm. lukuisat verolakeihin tulleet muutokset. Mukana ovat myös kirjanpitolautakunnan uusimmat yleisohjeet ja lausunnot.

Lisämateriaalit-osuus sisältää lisäksi tärkeimmät säädökset ruotsin kielellä, ajantasaista rahoitus-, luotto- ja vakuutuslaitoksia koskevaa erityislainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä listayhtiötä koskevaa ohjeistusta.

Taloushallinnon säädökset -onlinejulkaisu on käytettävissäsi ST-Onlinessa. Onlinepalvelumme käyttäjänä

 • käytössäsi on aina tuorein julkaisuversio
 • teet haut samalla kertaa kaikista julkaisuista, ei enää erillisten kirjojen selailua
 • hyödynnät monipuoliset muistiinpano-, kopiointi- ja tulostusmahdollisuudet.

Onlinejulkaisu päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Viimeisin päivitys 12/2021.

Lisätiedot

ISBN 978-952-218-267-8
YKL 69.2

Esipuhe

1 Yhteisöjen toiminta

Johdanto
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27.9.1919/122 (314/2018)
Osakeyhtiölaki 21.7.2006/624 (1139/2019)
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta 21.7.2006/625 (1601/2009)
Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 (16/2021)
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta 22.12.2009/1600 (548/2010)
Osuuskuntalaki 14.6.2013/421 (1149/2019)
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta 14.6.2013/422
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29.4.1988/389 (626/2016)
Yhdistyslaki 26.5.1989/503 (336/2020)
Säätiölaki 24.4.2015/487 (337/2020)
Laki säätiölain voimaanpanosta 24.4.2015/488
Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774 (224/2020)
Eläkesäätiöasetus 29.12.1995/1778 (264/1999)
Toiminimilaki 2.2.1979/128 (546/2019)
Prokuralaki 2.2.1979/130 (433/2013)
Kaupparekisterilaki 2.2.1979/129 (226/2019)
Kaupparekisteriasetus 23.2.1979/208 (439/2017)
Yhdistysrekisteriasetus 26.5.1989/506 (616/2015)
Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä 22.12.1994/1299 (1154/2015)
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444 (31/2020)
Kilpailulaki 12.8.2011/948 (699/2020)

2 Kirjanpito ja tilinpäätös

Johdanto
Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 30.12.2015/1753
Asetus kirjanpitolautakunnasta 19.10.1973/784
Kirjanpito- ja tilintarkastusrikos Rikoslaki 19.12.1889/39, 30:9–10 a
Valtioneuvoston asetus yrityskauppojen ilmoitusvelvollisuudesta 1.9.2011/1012
Valtioneuvoston asetus yrityskaupan osapuolen liikevaihdon laskemisesta 1.9.2011/1011
Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta 30.12.2015/1621

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet

 • Ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten muuttamisesta euromääräiseksi 13.12.2005
 • Kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 31.1.2006
 • Laskennallisista veroveloista ja -saamisista 12.9.2006
 • Toimintakertomuksen laatimisesta 12.9.2006
 • Ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006
 • Tuloslaskelman ja taseen esittämisestä 21.11.2006
 • Rahoituslaskelman laatimisesta 30.1.2007
 • Suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007
 • Tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 30.9.2008
 • Kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011
 • Henkilöstörahaston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä arvonmäärityksestä 11.06.2013
 • Asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 1.2.2017
 • Konsernitilinpäätöksen laatiminen 28.3.2017
 • Perustajaurakoinnin käsittely tilinpäätöksessä 5.6.2017
 • Arvonlisäveron kirjaamisesta 31.10.2017

Kirjanpitolautakunnan lausuntoja

 • Pysyvien vastaavien sisäisten katteiden eliminoinnista konsernitilinpäätöksessä, kun tytäryrityksestä tulee osakkuusyritys 17.01.2017/1965
 • Mikrokokoisen asunto-osakeyhtiön mahdollisuudesta valita mikroyrityksen taikka pienyrityksen tilinpäätössäännöstö 17.01.2017/1966
 • Ajanvarausjärjestelmän merkintöjen suhteesta kirjanpitoaineistoon 28.02.2017/1967
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 11.4.2017/1968
 • Sidotun rahaston esittämisestä säätiön tilinpäätöksessä 9.5.2017/1969
 • Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa annettavista todennäköistä tulevaa kehitystä koskevista tiedoista 23.5.2017/1970
 • Liiketoiminnan tuottojen ja kulujen esittämisestä sekä avustusten siirtämisen merkitsemisestä säätiöiden ja yhdistysten tilinpäätöksiin 20.6.2017/1971
 • KPL 3a luvun soveltamisesta PIE-yhteisön ei-taloudellisessa raportoinnissa 7.9.2017/1972
 • Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeisiin liittyvien isännöintipalkkioiden erittelemisestä 7.9.2017/1973
 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 19.9.2017/1974
 • Lausunto Finanssivalvonnan rahoitussektorin kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevista määräyksistä ja ohjeista 28.11.2017/1975
 • Oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelystä 12.12.2017/1976
 • Perustajaurakoinnin vaihto-omaisuuden kirjanpitokäsittelystä 12.12.2017/1977
 • Osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä 16.1.2018/1978
 • Omaan pääomaan merkitylle pääomalainalle suoritettavan tuoton käsittelystä 14.2.2018/1979
 • Liikevaihto-kriteerin soveltamisesta asunto-osakeyhtiössä 31.1.2018/1980
 • Poistoajan pituuden määrittelystä määräaikaiseen vuokrasopimukseen nähden 28.3.2018/1981
 • Pienyrityksen ja pienkonsernin raja-arvojen arvioimisesta 11.4.2018/1982
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 9.5.2018/1983
 • Fuusiovoiton merkitsemisestä tuloslaskelmaan 9.5.2018/1984
 • Valmistusasteen mukaisen tuloutusmenettelyn käyttämisestä perustajaurakoinnissa.23.5.2018/1985
 • Määräaikaisen vuokrasopimuksen alkukauden vapaavuosien kirjanpitokäsittelystä 23.5.2018/1986
 • Osakkeiden ostosopimuksen suhteesta konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen 27.6.2018/1987
 • Lausunto KPL 5:5b §:n soveltamisesta 27.6.2018/1988
 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 28.11.2018/1989
 • Ravintolatoiminnan alihankintapalvelujen kirjanpitokäsittelystä 28.11.2018/1990
 • Matkatoimistopalvelujen marginaaliveron käsittelystä 27.2.2019/1991
 • Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa edellytettävien tietojen suhteesta 27.2.2019/1992
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 9.5.2019/1993
 • Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi 9.5.2019/1994
 • Pääomalainasaamisen kirjanpitokäsittelystä 9.5.2019/1995
 • Kirjanpitolautakunnan lausunto metsäkiinteistöön liittyvistä kirjanpitokysymyksistä 27.6.2019/1996
 • Pakollisen varauksen tekemisen edellytyksistä verkkopalveluprojektissa 6.11.2019/1997
 • Osakekannustinjärjestelytn kirjanpitokäsittelystä 15.1.2020/1998
 • Omaehtoinen lausunto verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi pien- tai mikro-yrityksessä 11.3.2020/1999
 • Omaehtoinen poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseski yksittäisessä kirjanpitovelvollisessa 25.3.2020/2000
 • Tytäryhtiösulautumisesta käypiin arvoihin 25.3.2020/2001
 • Pankkitapahtumien merkitsemisestä pääkirjanpitoon 24.6.2020/2002
 • Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta 24.6.2020/2003
 • Poikkeuslupa konserniyhtiöiden samatilikautisuuden vaatimuksesta 22.9.2020/2004
 • Omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista 29.9.2020/2005
 • Eräistä konsernitilinpäätökseen liittyvistä kysymyksistä, kun emoyritys on mikro- tai pienyritys 6.10.2020/2006
 • Kirjanpitoaineisto säilyttämisestä 6.10.2020/2007
 • Ammatillisen koulutuksen julkisrahoituksen jaksottamisesta 3.11.2020/2008
 • Osakekannustinjärjestelyn kirjanpitokäsittelystä, kun järjestelystä huolehtii kolmas taho 1.12.2020/2009
 • Täydennetty omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista sekä pienyrityspoikkeuksesta 12.1.2021/2010
 • Rakennusliikkeen lisärakennushankkeen tulouttamisesta 12.1.2021/2011
 • Tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdistelemisestä konsernitilinpäätökseen 12.1.2021/2012
 • Perustajaurakointiin liittyvän yhtiövelan käsittelystä 9.2.2021/2013
 • Tilinpäätöksen hyväksymispäivämäärään ja allekirjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä 9.3.2021/2014

3 Tilintarkastus

Johdanto
Tilintarkastuslaki 18.9.2015/1141 (1131/2018)
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 26.11.2015/1377 (653/2016)
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 18.9.2015/1142
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

4 Arvopaperit

Johdanto
Arvopaperimarkkinalaki 14.12.2012/746 (317/2020)
Laki Finanssivalvonnasta 19.12.2008/878 (569/2020)
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 20.12.2012/1020 (1441/2016)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta

5 Verotus

Johdanto
Tuloverolaki 30.12.1992/1535 (1205/2020)
Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 (1199/2020)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 21.11.1986/825 (1190/2020)
Arvonlisäverolaki 30.12.1993/1501 (1031/2020)
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta 21.12.2016/1356
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa 22.12.2005/1142 (1582/2019)
Laki vuoden 2021 tuloveroasteikosta 30.12.2020/1204
Varainsiirtoverolaki 29.11.1996/931 (1026/2019)
Ennakkoperintälaki 20.12.1996/1118 (781/2020)
Ennakkoperintäasetus 20.12.1996/1124 (914/2018)
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta 9.9.2016/771 (537/2019)
Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 (1072/2020)
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä 9.9.2016/768 (783/2020)
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 28.11.1986/846 (730/2019)

LISÄMATERIAALIT

Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita
Eläkesäätiöitä, sijoitusrahastoja, luottolaitoksia ja vakuutusyhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28.12.2001/1501
Säästöpankkilaki 28.12.2001/1502
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 14.6.2013/423
Sijoituspalvelulaki 14.12.2012/747
Vakuutusyhtiölaki 18.7.2008/521
Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta 18.7.2008/522
Vakuutusyhdistyslaki 31.12.1987/1250
Sijoitusrahastolaki 22.2.2019/213
Sijoitusrahastolaki 29.1.1999/48 KUMOTTU
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 30.12.2002/1336
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 9.2.2007/150
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön, sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahaston tilinpäätökseen sisältyvän tuloslaskelman ja taseen kaavasta, tilinpäätökseen liitettävästä toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksesta 20.3.2014/231
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätökseen 31.12.2004/1327

Arvopapereita koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 14.12.2012/748 (kumottu)
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 28.12.2017/1070
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 14.12.2012/749 (KUMOTTU)
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 16.6.2017/348
Laki arvopaperitileistä 14.12.2012/750
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä 9.6.2016/438 (kumottu)
Valtiovarainministeriön asetusrahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta 28.2.2019/257
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 3–5 luvussa tarkoitetuista esitteistä 20.12.2012/1019
Valtiovarainministeriön asetus huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta 20.12.2012/1021
Valtiovarainministeriön asetus tarjousasiakirjan sisällöstä ja julkistamisesta sekä sisällöstä myönnettävistä poikkeuksista ja Euroopan talousalueella hyväksytyn tarjousasiakirjan vastavuoroisesta tunnustamisesta 20.12.2012/1022
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle 20.12.2012/1027

Arvopaperipörssin ohjeita ja muuta soveltamisohjeistusta
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä ja asetuksia
Tilinpäätösdirektiivi 2013/34/EU
Tilintarkastusdirektiivi 2006/43/EY
Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastusta koskeva EU-asetus 2014/537/EU

Ruotsinkielistä lainsäädäntöä
Bokföringslag 30.12.1997/1336
Bokföringsförordning 30.12.1997/1339
Aktiebolagslag 21.7.2006/624
Lag om införande av aktiebolagslagen 21.7.2006/625
Revisionslag 18.9.2015/1141
Statsrådets förordning om revision 26.11.2015/1377

Asiakaspalvelumme apunasi

Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä meihin!

p. 09 7552 2010 (ark. klo 9–11 ja 13–15)
aspa@stakatemia.fi
Yhteydenottolomake

 • Autamme palveluihin ja tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä
 • Palvelemme myös Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenasioissa